6. Reversible cis-cisoid to cis-transoid helical structure transition in poly(3,5-disubstituted phenylacetylene)s.
    Sheng Wang, Xuanyu Feng, Zhiyuan Zhao, Jie Zhang, Xinhua Wan*.
    Macromolecules, 2016, 49, 8407

 

5. Polyoxometalates/block copolymer based stimuli-responsive hybrid materials.
    Nan Shi, Jie Zhang*, Xinhua Wan*.
    Acta Polymerica Sinica, 2016, 12, 1645

 

4. Helical bulky polystyrene derivatives—chiral teleinduction and self-assembly.
    Rong Wang, Jie Zhang*, Xinhua Wan*.
    Acta Polymerica Sinica, 2016, 4, 409

 

3. Optically Active Helical Vinylbiphenyl Polymers with Reversible Thermally Induced Stereomutation.
    Rong Wang, Yijun Zheng, Xiaofu Li, Junxian Chen, Jiaxi Cui, Jie Zhang, Xinhua Wana*.
    Polym. Chem., 2016, 7, 3134

 

2. Synthesis and Properties of Poly(p-phenylene terephthalamide) Bearing Both Polar and Unsaturated Substituents Introduced via Claisen Rearrangement Reaction.
    Wenbin Wang,Xiang Qi,Jie Zhang,Chun Yan,Yingdan Zhu*,Xinhua Wan*.
    J. Polym. Sci. Part A- Polym. Chem., 2016, 54, 2050

 

1. Synthesis and Stereospecific Polymerization of a Novel Bulky Styrene Derivative.
    Rong Wang,Dongtao Liu,Xiaohong Li,Jie Zhang,Dongmei Cui*,Xinhua Wan*.
    Macromolecules, 2016, 49, 2502