11. Electrochromism of a Fused Acceptor-Donor-Acceptor Triad Covering Entire UV-vis and Near-Infrared Regions.
      Bin Yao, Xichong Ye, Jie Zhang*, Xinhua Wan*.
      Org. Lett., 2014, 16, 5378-5381. (Synfacts 2014, 10(12), 1266, by Timothy M. Swager and Wen Jie Ong)

 

10. A Facile Synthetic Route to Poly(p-phenylene terephthalamide) with Dual Functional Groups.
      Shuming Du, a Wenbin Wang, Yan Yan, Jie Zhang, Ming Tian, Liqun Zhang, Xinhua Wan*.
      Chem. Commun., 2014, 50, 9929-9931 (a: equal contribution)

 

9. Progress in Polyoxometalate-Polymer Supramolecular Hybrid Materials.
    Dandan Chong,Jie Zhang*,Xinhua Wan*.
    Polymer Bulletin, 2014, 8(8), 57-69

 

8. pH-Responsive Inorganic-Organic Hybrid Supramolecular Hydrogels with Jellyfish-like Switchable Chromic Luminescence.
    Haibing Wei, a Nan Shi, a Jinlong Zhang, Yan Guan, Jie Zhang,* Xinhua Wan*.
    Chem. Commun., 2014, 50, 9333-9335 (a: equal contribution)

 

7. Chiroptical and Thermotropic Properties of Helical Styrenic Polymers: Effect of Achiral Group.
    Rong Wang, Xiaofu Li, Jianwei Bai, Jie Zhang, Anhua Liu, Xinhua Wan*.
    Macromolecules, 2014, 47, 1553-1562

 

6. Controlled Synthesis of Chiral Polymers for the Kinetic Resolution of Racemic Amino Acids.
    Na Li, Heng Wang, Jie Zhang, Xinhua Wan*.
    Polym. Chem., 2014, 5, 1702-1710

 

5. Photo-induced helix–helix transition of a polystyrene derivative.
    Yue Wang, Takeshi Sakamoto, Yasuhito Koyama, Yuma Takanashi, Jiro Kumaki, Jiaxi Cui, Xinhua Wan, Tamaki Nakano*.
    Polym. Chem., 2014, 5, 718-721

 

4. Sequence effects on properties of the poly(p-phenylene terephthalamide) based macroinitiators and their comb-like copolymers grafted by polystyrene side chains.
    Shuming Du, Yan Guan, Jie Zhang, Xinhua Wan*.
    Aust. J. Chem., 2014, 67, 39-48

 

3. Tunable, luminescent, and self-healing hybrid hydrogels of polyoxometalates and triblock copolymers based on electrostatic assembly.
    Haibing Wei, Shuming Du, Yang Liu, Hongxiang Zhao, Chongyi Chen, Zhibo Li, Jun Lin, Yang Zhang, Jie Zhang*, Xinhua Wan*.
    Chem. Commun., 2014, 50, 1447-1450

 

2. Design, synthesis and their application in photodetectors of conjugated polymers based on anthraquinone imide.
    Min Luo, Xiokang Zhou, Jie Zhang,* Dongge Ma,* Xinhua Wan*.
    Acta Polymerica Sinica 2014, 1, 164-172


1. Helix-sense-selective radical polymerization of bulky styrenic monomers: chiral induction and liquid crystallinity.
    Zhiyuan Zhao, Jianwei Bai, Jie Zhang, Anhua Liu, Xinhua Wan.*
    Science China Chemistry 2014, 57, 982-994