Search:

 

 

Lei-lab members

Staff


 

Xiaoguang Lei

xglei@pku.edu.cn

 Principal Investigator

Junping Fan

fanjunpingvvv@163.com

Deputy Investigator

 

Wenyang Li

liwenyang@pku.edu.cn

Deputy Investigator 

      

 Lei Gao

gaolei0408@pku.edu.cn

Deputy Investigator 

Xiaoyan  Zhou

hellenwant@pku.edu.cn

Administration Assistant   

 

Postdoctoral Fellows

 

 

Guangyu Ding

dingguangyu@pku.edu.cn

PhD in Southwest University

Jianxiong Zhao

zhaojx@hsc.pku.edu.cn

PhD in University College London, UCL

Jin Wang

2206395051@pku.edu.cn

PhD in Peking University

Graduate Students

     

 

Kaiqi Chen

chenkaiqi@pku.edu.cn 

Runze Tian

ttrrzz100@163.com

 

 

Yingjie Bai

yjbai2013@pku.edu.cn

Fan Xiao

xiaof@pku.edu.cn

 

Sanshan Wang

wangss@pku.edu.cn

Dachao Hu

hudc001@163.com

Fusheng Guo

guofusheng@pku.edu.cn

Haijun Wang

w_hj@pku.edu.cn

Qi Ding

dq18@mails.tsinghua.edu.cn

Xinshui Yu

1801111553@pku.edu.cn

 

Mengze Sun

mengzesun@pku.edu.cn

Dongshan Wu

wudongshan@pku.edu.cn

Mingzhe Ma

1901111466@pku.edu.cn


Ruyao Tang

1901110340@pku.edu.cn

Wenjun Xie

xiewj@pku.edu.cn

Jun Yang

jun_yang96@163.com


Wei Luo

lwpku2020@163.com

Linhu Zou

2001111550@pku.edu.cn

Qixuan Wang

wangqixuan@stu.pku.edu.cn

 

 

Yihui Gao

yihuigao@stu.pku.edu.cn

Haoran Dong

 2101110367@pku.edu.cn

Wenbo Zhao

zhaowb@stu.pku.edu.cn

 

Nianxin Guo

2101111810@pku.edu.cn

Haowen Zhang

2101110464@pku.edu.cn

 

  

Wenneng Zhu

2201112052@pku.edu.cn

Yuling Zhu

ylzhu@stu.pku.edu.cn

Chendi Liu

2201110424@pku.edu.cn

   

Han Ke

2201110405@pku.edu.cn

   

Undergraduates

   

  

 

Siyuan Wang

1900011781@pku.edu.cn

Peking University

Jialiang Zhao

1900011781@pku.eu.cn

Peking University

 

Peking University