Search:

 

 

Lei-lab members

Staff


 

Xiaoguang Lei

xglei@pku.edu.cn

 Principal Investigator

Junping Fan

fanjunpingvvv@163.com

Deputy Investigator

 

Lei Gao

gaolei0408@pku.edu.cn

Deputy Investigator

Wenyang Li

liwenyang@pku.edu.cn

Deputy Investigator 


 


   

Xiaoyan  Zhou

hellenwant@pku.edu.cn

Administration Assistant   

Kaiqi Chen

2306594395@pku.edu.cn

 

 

Postdoctoral Fellows

 
   

Mengze Sun

2406396134@pku.edu.cn

Phd in Peking University

Xiang Qiu

2306395212@pku.edu.cn

Phd in North Carolina State University

Fusheng Guo

guofusheng@pku.edu.cn

PhD in Peking University

Jin Wang

2206395051@pku.edu.cn

PhD in Peking University

Visiting Scholar

 

Runze Tian

Postdoctoral Fellow from  Shenzhen Bay Laboratory

Yingjie Bai

Postdoctoral Fellow from  Shenzhen Bay Laboratory

Zhenyang Yu

Graduate student from  National University of Singapore

 

Graduate Students

       
       

Haijun Wang

w_hj@pku.edu.cn

Qi Ding

dq18@mails.tsinghua.edu.cn

Dongshan Wu

wudongshan@pku.edu.cn

Xinshui Yu

1801111553@pku.edu.cn

 
Dachao Hu

hudc001@163.com

Mingzhe Ma

1901111466@pku.edu.cn

Ruyao Tang

1901110340@pku.edu.cn

Wenjun Xie

xiewj@pku.edu.cn


Jun Yang

jun_yang96@163.com

Wei Luo

lwpku2020@163.com

Linhu Zou

2001111550@pku.edu.cn

Qixuan Wang

wangqixuan@stu.pku.edu.cn

 

 

Yihui Gao

yihuigao@stu.pku.edu.cn

Haoran Dong

 2101110367@pku.edu.cn

Nianxin Guo

2101111810@pku.edu.cn

Wenbo Zhao

zhaowb@stu.pku.edu.cn


  

Haowen Zhang

2101110464@pku.edu.cn

Yuling Zhu

ylzhu@stu.pku.edu.cn

Chendi Liu

2201110424@pku.edu.cn

Wenneng Zhu

2201112052@pku.edu.cn

Han Ke

2201110405@pku.edu.cn

Siyuan Wang

2301110436@pku.edu.cn

Zeying Sun

2301110427@stu.pku.edu.cn

Kangdelong Hu

2301110376@pku.edu.cn

 

 

 

Nuo Zhou

zhounuo2345@stu.pku.edu.cn

 

   

Undergraduates

 

 

Jialiang Zhao

1900011781@pku.eu.cn

Peking University

 

Zhedong Tang

2100011732@stu.pku.edu.cn

Peking University