2024

 

 1. 268. Shuchen Zhang#, Linrui Jin#, Yuan Lu#, Jiaqi Yang#, Qiuchen Zhao#, Dewei Sun, Biao Yuan, Arun Mannodi-Kanakkithodi*, Yi Yu*, Ke Ma, Akriti, Jee Yung Park, Zitang Wei, Blake P. Finkenauer, Daria Blach, Sarath Kumar, Hailin Peng, Letian Dou*, Libai Huang*. Square Moiré Superlattices in Twisted Two-Dimensional Halide Perovskites. Nature Mater. 2024, in press.

  267. Qinci Wu#, Jun Qian#, Yuechen Wang#, Luwen Xing#, Ziyi Wei, Xin Gao, Yurui Li, Zhongfan Liu, Hongtao Liu, Haowen Shu, Jianbo Yin*, Xingjun Wang*, Hailin Peng*. Waveguide-integrated twisted bilayer graphene photodetectors. Nature Commun. 2024, 15, 3688.

  266. Mengshi Yu#, Congwei Tan#, Yuling Yin#, Junchuan Tang, Xiaoyin Gao, Hongtao Liu, Feng Ding*, Hailin Peng*. Integrated 2D multi-fin field-effect transistors. Nature Commun. 2024, 15, 3622.

  267. Hui Tian#, Teng Tu#, Xilian Jin#, Chenyi Li#, Tao Lin, Qing Dong, Xiaoling Jing, Bo Liu, Ran Liu, Da Li, Zhongkai Liu, Quanjun Li*, Hailin Peng*, Bingbing Liu*. Tuning the flat band in Bi2O2Se by pressure to induce superconductivity. J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 11, 7324.

  266. Jiade Li, Li Wang, Yani Wang, Zhiyu Tao, Weiliang Zhong, Zhibin Su, Siwei Xue, Guangyao Miao, Weihua Wang, Hailin Peng, Jiandong Guo*, Xuetao Zhu*. Observation of the nonanalytic behavior of optical phonons in monolayer hexagonal boron nitride.Nature Commun. 2024, 5, 1938.

  265. Jie Xu#, Xiaoyin Gao#, Liming Zheng#, Xia Jia, Kui Xu, Yuwei Ma, Xiaoding Wei, Nan Liu*, Hailin Peng*, Hong-Wei Wang*. Graphene sandwich-based biological specimen preparation for cryo-EM analysis. PNAS 2024, 121(5), e2309384121.

 2.  

2023

 

 1. 264. T. Knobloch, D. Waldhoer, M.R. Davoudi, A. Karl, P. Khakbaz, M. Matzinger, Y. Zhang, K.K.H. Smithe, A. Nazir, C. Liu, Y.Y. Illarionov, E. Pop, H. Peng, B. Kaczer, T. Grasser. Modeling the Performance and Reliability of Two-Dimensional Semiconductor Transistors. 2023 International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/IEDM45741.2023.10413824.

  263. Mengshi Yu#, Congwei Tan#, Xiaoyin Gao, Junchuan Tang, Hailin Peng*. Chemical Vapor Deposition Growth of High-Mobility 2D Semiconductor Bi2O2Se: Controllability and Material Quality. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39(10), 2306043.

  262. Yeshu Zhu, Jincan Zhang, Ting Cheng, Jilin Tang, Hongwei Duan, Zhaoning Hu, Jiaxin Shao, Shiwei Wang, Mingyue Wei, Haotian Wu, Ang Li, Sheng Li, Osman Balci, Sachin M. Shinde, Hamideh Ramezani, Luda Wang, Li Lin, Andrea C. Ferrari, Boris I. Yakobson*, Hailin Peng*, Kaicheng Jia*, Zhongfan Liu*. Controlled Growth of Single-Crystal Graphene Wafers on Twin-Boundary-Free Cu(111) Substrates. Adv. Mater. 2023, 202308802.

  261. Jiade Li#, Jiangxu Li#, Jilin Tang#, Zhiyu Tao, Siwei Xue, Jiaxi Liu, Hailin Peng*, Xing-Qiu Chen*, Jiandong Guo*, Xuetao Zhu*. Direct Observation of Topological Phonons in Graphene. Phys. Rev. Lett. 2023, 131, 116602.

 2. 260. Mingzhi Yan#, Xin Gao#, Jun Qian#, Xiaoyin Gao, Jilin Tang, Yuechen Wang, Yani Wang, Junchuan Tang, Liming Zheng, Kaicheng Jia, Fei Jia, Hongtao Liu*, Guanghui Gao*, Hailin Peng*. Towards bubble-free, centimeter-sized bilayer graphene enabled by backside lamination. J. Mater. Chem. C 2023, 11, 11814.

  259. Hequn Wang, Wen Li, Haiyang Liu, Zhen Wang, Xin Gao, Xiangrui Zhang, Yijie Guo, Mingzhi Yan, Sheng Zhang, Luzhao Sun, Hongtao Liu*, Zhe Wang*, Hailin Peng*. Palladium-Assisted Transfer of Graphene for Efficient Hydrogen Isotope Separation. ACS Appl. Nano Mater. 2023, 6, 13, 12322.

  258. Fang Liu†, Tao Wang†, Xin Gao†, Huaiyuan Yang†, Zhihong Zhang, Yucheng Guo, Ye Yuan, Zhen Huang, Jilin Tang, Bowen Sheng, Zhaoying Chen, Kaihui Liu, Bo Shen, Xin-Zheng Li*, Hailin Peng*, Xinqiang Wang*. Determination of the preferred epitaxy for III-nitride semiconductors on wet-transferred graphene. Science Adv. 2023, 9, eadf8484.

 3. 257. Jilin Tang, Yuechen Wang, Yuwei Ma, Xiaoyin Gao, Xin Gao, Ning Li, Yani Wang, Shishu Zhang, Liming Zheng, Bing Deng, Rui Yan, Yisen Cao, Ronghua Zhang, Lianming Tong, Jin Zhang, Peng Gao, Zhongfan Liu, Xiaoding Wei, Hongtao Liu*, Hailin Peng*. Ultrafast growth of wafer-scale fold-free bilayer graphene. Nano Res. 2023, 16, 16084.

 4. 256. Jincan Zhang#, Xiaoting Liu#, Mengqi Zhang#, Rui Zhang, Huy Q. Ta, Jianbo Sun, Wendong Wang#, Wenqing Zhu, Tiantian Fang, Kaicheng Jia, Xintong Zhang, Yuchen Liu, Xin Gao, Qian Yang, Luzhao Sun, Qin Li, Fushun Liang, Heng Chen, Liming Zheng, Fuyi Wang, Xiaoding Wei, Jianbo Yin, Thomas Gemming, Mark. H Rummeli, Haihui Liu*, Hailin Peng*, Li Lin*, Zhongfan Liu*. Fast synthesis of large-area bilayer graphene film on Cu. Nature Commun. 2023, 14, 3199.

   

 5. 255. Hang Cheng#, Liming Zheng#, Nan Liu#, Congyuan Huang, Jie Xu, Ye Lu, Xiaoya Cui, Kui Xu, Yuan Hou, Junchuan Tang, Zhong Zhang, Yanan Chen*, Hailin Peng*, Hong-Wei Wang*. Dual-affinity graphene sheets for high-resolution cryo-electron microscopy. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 8073


  254. Congwei Tan#, Mengshi Yu#, Junchuan Tang#, Xiaoyin Gao#, Yuling Yin, Yichi Zhang, Jingyue Wang, Xinyu Gao, Congcong Zhang, Xuehan Zhou, Liming Zheng, Hongtao Liu, Kaili Jiang, Feng Ding, Hailin Peng*2D fin field-effect transistors integrated with epitaxial high-k gate oxide. Nature 2023, 616, 66.


  253. Congcong Zhang#, Teng Tu#, Jingyue Wang#, Yongchao Zhu#, Congwei Tan, Liang Chen, Mei Wu, Ruixue Zhu, Yizhou Liu, Huixia Fu, Jia Yu, Yichi Zhang, Xuzhong Cong, Xuehan Zhou, Jiaji Zhao, Tianran Li, Zhimin Liao, Xiaosong Wu, Keji Lai, Binghai Yan, Peng Gao, Qianqian Huang, Hai Xu, Huiping Hu, Hongtao Liu, Jianbo Yin#, Hailin Peng*.Single-crystalline van der Waals layered dielectric with high dielectric constant. Nature Materials 2023, 22, 832.


  252. Liming Zheng#, Nan Liu#*, Xiaoyin Gao#, Wenqing Zhu#, Rui Yan, Jincan Zhang, Xin Gao, Yating Yao, Bing Deng, Jie Xu, Ye Lu, Xiaoding Wei*, Hong-Wei Wang*, Hailin Peng*Uniform thin ice on ultraflat graphene for high-resolution cryo-EM. Nature Methods 2023, 20, 123.

   

2022

 

 

 1. 251. Jin Zhang*, Hailin Peng*, Hua Zhang*, Shigeo Maruyama*, Li Lin*. The roadmap of graphene: from fundamental research to broad applications. Advanced Functional Materials. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2208378.

  250. Rui Liu#, Kangcheng Song#, Jing-Xiang Wu, Xiao-Peng Geng, Liming Zheng, Xiaoyin Gao, Hailin Peng, Lei Chen*. Structure of human phagocyte NADPH oxidase in the resting state. Elife 2022, 11, e83743.

  249. Kui Zhao#, Huaiyuan Liu#, Congwei Tan#, Jianfei Xiao, Jie Shen, Guangtong Liu, Hailin Peng*, Li Lu*, Fanming Qu*. Bi2O2Se nanowires presenting high mobility and strong spin–orbit coupling. Appl. Phys. Lett. 2022, 121, 212104.

  248. Ye Lu#, Nan Liu#,*, Yongbo Liu#, Liming Zheng#, Junhao Yang, Jia Wang, Hailin Peng*, Yu Rao*, Hong-Wei Wang*. Functionalized graphene grids with various charges for single-particle cryo-EM. Nature Commun. 2022, 13, 6718.

 2. 247. Yichi Zhang, Jia Yu, Ruixue Zhu, Mengdi Wang, Congwei Tan, Teng Tu, Xuehan Zhou, Congcong Zhang, Mengshi Yu, Xiaoyin Gao, Yufei Wang, Hongtao Liu, Peng Gao, Keji Lai, Hailin Peng*. A single-crystalline native dielectric for two-dimensional semiconductors with an equivalent oxide thickness below 0.5 nm. Nature Electronics 2022, 5, 643.

 3. 246. Xin Gao#, Liming Zheng#, Fang Luo#, Jun Qian#, Jingyue Wang, Mingzhi Yan, Wendong Wang, Qinci Wu, Junchuan Tang, Yisen Cao, Congwei Tan, Jilin Tang, Mengjian Zhu*, Yani Wang, Yanglizhi Li, Luzhao Sun, Guanghui Gao, Jianbo Yin, Li Lin, Zhongfan Liu, Shiqiao Qin*, Hailin Peng*. Integrated wafer-scale ultra-flat graphene by gradient surface energy modulation. Nature Commun. 2022, 13, 5410.

 4. 245. Xuehan Zhou#, Yan Liang#, Huixia Fu#, Ruixue Zhu, Jingyue Wang, Xuzhong Cong, Congwei Tan, Congcong Zhang, Yichi Zhang, Yani Wang, Qijia Xu, Peng Gao, Hailin Peng*. Step-climbing epitaxy of layered materials with giant out-of-plane lattice mismatch. Adv. Mater. 2022, e2202754.

 5. 244. Feifan Wang#, Weibin Chu#, Lucas Huber, Teng Tu, Yanan Dai, Jue Wang, Hailin Peng, Jin Zhao*, Xiaoyang Zhu*. Phonon Signatures for Polaron Formation in an Anharmonic Semiconductor. PNAS 2022, 119, e2122436119.

  243. Yixuan Zhao#, Yuqing Song#, Zhaoning Hu#, Wendong Wang#, Zhenghua Chang, Yan Zhang, Qi Lu, Haotian Wu, Junhao Liao, Wentao Zou, Xin Gao, Kaicheng Jia, La Zhuo, Jingyi Hu, Qin Xie, Rui Zhang, Xiaorui Wang, Luzhao Sun, Fangfang Li, Liming Zheng, Ming Wang, Jiawei Yang, Boyang Mao, Tiantian Fang, Fuyi Wang, Haotian Zhong, Wenlin Liu, Rui Yan, Jianbo Yin, Yanfeng Zhang, Yujie Wei*, Hailin Peng*, Li Lin*, Zhongfan Liu*. Large-area transfer of two-dimensional materials free of cracks, contamination and wrinkles via controllable conformal contact. Nature Commun. 2022, 13, 4409.

  242. Yunfeng Chen#, Congwei Tan#, Zhen Wang#, Jinshui Miao*, Xun Ge, Tiange Zhao, Kecai Liao, Haonan Ge, Yang Wang, Fang Wang, Yi Zhou, Peng Wang, Xiaohao Zhou, Chongxin Shan, Hailin Peng*, Weida Hu*. Momentum-matching and band-alignment van der Waals heterostructures for high-efficiency infrared photodetection. Science Adv. 2022, 8, eabq1781.

  241. Yanglizhi Li#, Haiyang Liu#, Zhenghua Chang#, Haoxiang Li, Shenxing Wang, Li Lin, Hailin Peng, Yujie Wei*, Luzhao Sun*, Zhongfan Liu*. Slip-Line-Guided Growth of Graphene. Adv. Mater. 2022, 34, 2201188.

  240. Xiaoying Gao#, Liming Zheng#, Yating Yao, Hailin Peng*. Graphene Membranes for Multi-dimensional Electron Microscopy Imaging: Preparation, Application and Prospect. Adv. Funct. Mater. 2022, 2202502.

  239. Congwei Tan#, Jianfeng Jiang#, Jingyue Wang, Mengshi Yu, Teng Tu, Xiaoyin Gao, Junchuan Tang, Congcong Zhang, Yichi Zhang, Xuehan Zhou, Liming Zheng, Chenguang Qiu*, Hailin Peng*. Strain-free layered semiconductors for 2D transistors with on-state current density exceeding 1.3 mA μm-1. Nano Lett. 2022, 22 (9), 3770–3776.

  238. Feng Yu, Kun Wang, Lingzhi Cui, Shengli Wang, Ming Hou, Feng Xiong ,Ruqiang Zou, Peng Gao, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Vertical Graphene-Reinforced Titanium Alloy Bipolar Plates in Fuel Cells. Adv. Mater. 2022, 34, 2110565.

  237. Jincan Zhang#, Kaicheng Jia#, Yongfeng Huang#, Xiaoting Liu, Qiuhao Xu, Wendong Wang, Rui Zhang, Bingyao Liu, Liming Zheng, Heng Chen, Peng Gao, Sheng Meng*, Li Lin*, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Intrinsic wettability in pristine graphene. Adv. Mater. 2022, 34, 2103620.

  236. Jiawei Yang, Yudong Liu, Haina Ci, Feng Zhang, Jianbo Yin, Baolu Guan*, Hailin Peng, Zhongfan Liu. High-Performance 3D Vertically Oriented Graphene Photodetector Using a Floating Indium Tin Oxide Channel. Sensors 2022, 22, 959.

  235. Luzhao Sun#, Buhang Chen#, Wendong Wang#, Yanglizhi Li#, Xiongzhi Zeng, Haiyang Liu, Yu Liang, Zhenyong Zhao, Ali Cai, Rui Zhang, Yeshu Zhu, Yuechen Wang, Yuqing Song, Qingjie Ding, Xuan Gao, Hailin Peng, Zhenyu Li*, Li Lin*, Zhongfan Liu*. Toward Epitaxial Growth of Misorientation-Free Graphene on Cu(111) Foils. ACS Nano 2022, 16, 285.

  234. Xiaobo Li, Mengmeng Meng, Shaoyun Huang, Congwei Tan, Congcong Zhang, Hailin Peng, H. Q. Xu*. Surface-bulk coupling in a Bi2Te3 nanoplate grown by van der Waals epitaxy. Nanoscale 2022, 14, 2586.

  233. Shuangyan Liu, Dawei He, Congwei Tan, Shaohua Fu, Xiuxiu Han, Mohan Huang, Qing Miao, Xiaoxian Zhang, Yongsheng Wang*, Hailin Peng*, Hui Zhao*. Charge Transfer Properties of Heterostructures Formed by Bi2O2Se and Transition Metal Dichalcogenide Monolayers. Small 2022, 18, 2106078.

  232. Xiaoting Liu#, Jincan Zhang#, Wendong Wang#*, Wei Zhao#, Heng Chen, Bingyao Liu, Mengqi Zhang, Fushun Liang, Lijuan Zhang, Rui Zhang, Ning Li, Yuexin Zhang, Yuchen Liu, Kaicheng Jia, Luzhao Sun, Yixuan Zhao, Peng Gao, Qinghong Yuan, Li Lin*, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. The role of Cu crystallographic orientations towards growing superclean graphene on meter-sized scale. Nano Research 2022, 15, 3775.

2021

 1. 231. Ruiqiang Guo#, Puqing Jiang#, Teng Tu, Sangyeop Lee, Bo Sun, Hailin Peng, Ronggui Yang*. Electrostatic interaction determines thermal conductivity anisotropy of Bi2O2Se. Cell Reports Physical Science 2021, 2, 100624.

 2. 230. Jincan Zhang#,*, Kaicheng Jia#, Yongfeng Huang, Yanan Wang, Nan Liu, Yanan Chen, Xiaoting Liu, Xiaojun Liu, Yeshu Zhu, Liming Zheng, Heng Chen, Fushun Liang, Mengqi Zhang, Xiaojie Duan, Hongwei Wang, Li Lin*, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Hydrophilic, Clean Graphene for Cell Culture and Cryo-EM Imaging. Nano Lett. 2021, 21, 9587.

  229. Yuqing Song#,Yaqi Gao#, Xiaoting Liu#, Jing Ma, Buhang Chen, Qin Xie, Xin Gao, Liming Zheng,Yan Zhang, Qingjie Ding, Kaicheng Jia, Luzhao Sun, Wendong Wang, Zhetong Liu, Bingyao Liu, Peng Gao, Hailin Peng, Tongbo Wei*, Li Lin*, Zhongfan Liu*. Transfer-Enabled Fabrication of Graphene Wrinkle Arrays for Epitaxial Growth of AlN Films. Adv. Mater. 2021, 33, 2105851.

  228. C. Chang, W. Chen, Y. Chen, Y. Chen, Y. Chen, F. Ding, C. Fan, H. J. Fan, Z. Fan, C. Gong, Y. Gong, Q. He, X. Hong, S. Hu, W. Hu, W. Huang, Y. Huang, W. Ji, D. Li, L.-J. Li, Q. Li, L. Lin, C. Ling, M. Liu, N. Liu, Z. Liu, K. P. Loh, J. Ma, F. Miao, H. Peng, M. Shao, L. Song, S. Su, S. Sun, C. Tan, Z. Tang, D. Wang, H. Wang, J. Wang, X. Wang, X. Wang, A. T. S. Wee, Z. Wei, Y. Wu, Z.-S. Wu, J. Xiong, Q. Xiong, W. Xu, P. Yin, H. Zeng, Z. Zeng, T. Zhai, H. Zhang, H. Zhang, Q. Zhang, T. Zhang, X. Zhang, L.-D. Zhao, M. Zhao, W. Zhao, Y. Zhao, K.-G. Zhou, X. Zhou, Y. Zhou, H. Zhu, H. Zhang*, Z. Liu*. Recent Progress on Two-dimensional Materials. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2108017.

  227. Chunyu Guo#*, A. Alexandradinata#*, Carsten Putzke, Amelia Estry, Teng Tu, Nitesh Kumar, Feng-Ren Fan, Shengnan Zhang, Quansheng Wu, Oleg V. Yazyev, Kent R. Shirer, Maja D. Bachmann, Hailin Peng, Eric D. Bauer, Filip Ronning, Yan Sun, Chandra Shekhar, Claudia Felser, Philip J. W. Moll*. Temperature dependence of quantum oscillations from non-parabolic dispersions. Nature Commun. 2021, 12, 6213.

  226. Tian Ran Li, Hailin Peng*, 2D Bi2O2Se: An emerging material platform for next-generation electronic industry. Acc. Mater. Res. 2021, 2, 842.

  225.  Liming Zheng#, Nan Liu#, Ying Liu#, Ning Li, Jincan Zhang, Chongzhen Wang, Wenqing Zhu, Yanan Chen, Dongchen Ying, Jie Xu, Zi Yang, Xiaoyin Gao, Jilin Tang, Xiaoge Wang, Zibin Liang, Ruqiang Zou, Yuzhang Li, Peng Gao, Xiaoding Wei*, Hong-Wei Wang*, Hailin Peng*. Atomically Thin Bilayer Janus Membranes for Cryo-electron Microscopy. ACS Nano 2021, 15, 16562.

  224. Eva A. A. Pogna, Xiaoyu Jia, Alessandro Principi, Alexander Block, Luca Banszerus, Jincan Zhang, Xiaoting Liu, Thibault Sohier, Stiven Forti, Karuppasamy Soundarapandian, Bernat Terrés, Jake D. Mehew, Chiara Trovatello, Camilla Coletti, Frank H. L. Koppens, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Niek van Hulst, Matthieu J. Verstraete, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Christoph Stampfer, Giulio Cerullo, and Klaas-Jan Tielrooij*. Hot-Carrier Cooling in High-Quality Graphene Is Intrinsically Limited by Optical Phonons. ACS Nano 2021, 15,11285.

  223. Nan Liu#, Liming Zheng#, Jie Xu#, Jia Wang#, Cuixia Hu, Jun Lan, Xing Zhang, Jincan Zhang,  View ORCID ProfileKui Xu, Hang Cheng, Zi Yang, Xin Gao, Xinquan Wang, Hailin Peng*, Yanan Chen*, Hong-Wei Wang*. Reduced graphene oxide membrane as supporting film for high-resolution cryo-EM. Biophysics Reports 2021, 7(3), 227.

  222. Xiaobo Chen, Shengping Zhang, Dandan Hou, Hongwei Duan, Bing Deng, Zhiyang Zeng, Bingyao Liu, Luzhao Sun, Ruiyang Song, Jinlong Du, Peng Gao, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Luda Wang*. Tunable Pore Size from Sub-Nanometer to a Few Nanometers in Large-Area Graphene Nanoporous Atomically Thin Membranes. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 29926.

  221. Qifeng Cai , Congwei Tan, Jingyue Wang, Teng Tu, Shuang Sun, Xiaokang Li , Baotong Zhang, Haixia Li, Xiaoyan Xu, Xia An, Xing Zhang, Ru Huang,Hailin Peng*, Ming He*, Ming Li*. Coplanar High Mobility and Interplanar Van Der Waals Heterojunction in Layered Two-Dimensional Bi₂O₂Se Nanosheets. IEEE Elec. Dev. Let. 2021, 42(6), 871.

  220. Hailin Peng*, Jin Zhang, Zhongfan Liu. Special topic on 2D materials chemistry. APL Materials 2021, 9, 100401.

  219. Yan Liang, Xuehan Zhou, Wen Li, Hailin Peng*. Preparation of two-dimensional [Bi2O2]-based layered materials: Progress and prospects. APL Mater. 2021, 9,060905

 3. 218. Luzhao Sun#, Zihao Wang#, Yuechen Wang#, Liang Zhao, Yanglizhi Li, Buhang Chen, Shenghong Huang*, Shishu Zhang, Wendong Wang, Ding Pei, Hongwei Fang, Shan Zhong, Haiyang Liu, Jincan Zhang, Lianming Tong, Yulin Chen, Zhenyu Li, Mark H. Rümmeli, Kostya S. Novoselov, Hailin Peng*, Li Lin*, Zhongfan Liu*. Hetero-site nucleation for growing twisted bilayer graphene with a wide range of twist angles. Nature Commun. 2021, 12, 2391.

  217. Jin Zhang#, *, Hao Hong#, Jincan Zhang#, Chunchun Wu, Hailin Peng, Kaihui Liu*, Sheng Meng*. Unravelling a Zigzag Pathway for Hot Carrier Collection with Graphene Electrode. J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 2886–2891.

  216. Yunfeng Chen, Wanli Ma, Congwei Tan, Man Luo*, Wei Zhou, Niangjuan Yao, Hao Wang, Lili Zhang, Tengfei Xu, Tong Tong, Yong Zhou, Yongbing Xu, Chenhui Yu, Chongxin Shan, Hailin Peng, Fangyu Yue, Peng Wang*, Zhiming Huang*, Weida Hu. Broadband Bi2O2Se Photodetectors from Infrared to Terahertz. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2009554.

  215. Yan Liang, Jingyue Wang, Hailin Peng*. Quasi-one-dimensional TaSe3: A New Topological Superconductor Candidate. Matter 2021, 4, 19-21.

2020

 1. 214. Congwei Tan#, Mengshi Yu#, Shipu Xu, Jinxiong Wu, Shulin Chen, Yan Zhao, Cong Liu, Yichi Zhang, Teng Tu, Tianran Li, Peng Gao, Hailin Peng*. Vapor-Liquid-Solid Growth of Bi2O2Se Nanoribbons for HighPerformance Transistors. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36 (1), 1908038.

 2. 213. Shipu Xu#, Huixia Fu#, Ye Tian, Tao Deng, Jun Cai, Jinxiong Wu, Teng Tu, Tianran Li, Congwei Tan, Yan Liang, Congcong Zhang, Zhi Liu, Zhongkai Liu,Yulin Chen,Ying Jiang, BinghaiYan, Hailin Peng*. Exploiting Two-Dimensional Bi2O2Se for Trace Oxygen Detection. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 17938–17943.

 3. 212. Jincan Zhang#, Luzhao Sun#, Kaicheng Jia#, Xiaoting Liu, Ting Cheng, Hailin Peng*, Li Lin*, Zhongfan Liu*. New Growth Frontier: Superclean Graphene. ACS Nano 2020, 14, 10796-10803.

  211. Beibei Shi, Yingdong Xiao, Tianyang Han, Haotian Cheng, Jincan Zhang, Qiao Jiang, Hailin Peng, Han Zhang, Xing Zhu, Zheyu Fang*. Controllable inversion symmetry breaking in single layer graphene induced by sub-lattice contrasted charge polarization. Carbon 2020, 163,63-69.

  210. L. Kang, L. Shen , Y. J. Chen, S. C. Sun, X. Gu, H. J. Zheng, Z. K. Liu, J. X. Wu, H. L. Peng, F. W. Zheng, P. Zhang, L. X. Yang*, Y. L. Chen†. Surface photovoltaic effect and electronic structure of β-InSe. Physical Review Materials 2020, 4, 124604.

  209. Realization and transport investigation of a single layer-twisted bilayer graphene junction. Dingran Rui, Luzhao Sun, N. Kang*, Jiayu Li, Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, H. Q. Xu*.Carbon 2020, 163, 105-112.

  208. Mengmeng Xiao, Yanxia Lin, Lin Xu, Bing Deng, Hailin Peng, Lian-Mao Peng, Zhiyong Zhang*. n-Type Dirac-Source Field-Effect Transistors Based on a Graphene/Carbon Nanotube Heterojunction. Adv. Electron. Mater. 2020, 6, 2000258.

  207. Jing Liang#, Teng Tu#, Guanchu Chen, Yuanwei Sun, Ruixi Qiao, He Ma, Wentao Yu, Xu Zhou, Chaojie Ma, Peng Gao*, Hailin Peng*, Kaihui Liu*, Dapeng Yu. Unveiling the Fine Structural Distortion of Atomically Thin Bi2O2Se by Third-Harmonic Generation. Adv. Mater. 2020, 32, 2002831.

  206. Teng Tu#, Yichi Zhang#, Tianran Li#, Jia Yu#, Lingmei Liu#, Jinxiong Wu, Congwei Tan, Jilin Tang, Yan Liang, Congcong Zhang, Yumin Dai, Yu Han, Keji Lai*, Hailin Peng*. Uniform high-k amorphous native oxide synthesized by oxygen plasma for top-gated transistors. Nano Lett. 2020, 20, 7469-7475.

 4. 205. Bing Deng#, Yuan Hou#, Ying Liu#, Tymofiy Khodkov, Stijin Goossens, Jilin Tang, Yani Wang, Rui Yan, Yin Du, Frank H.L. Koppens, Xiaoding Wei*, Zhong Zhang*, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Growth of Ultra-Flat Graphene with Greatly Enhanced Mechanical Properties. Nano Lett. 2020, 20, 6798-6806.

 5. 204. Determination of interatomic coupling in twisted graphene using angle-resolved photoemission. J. J. P. Thompson, D. Pei, H. Peng, H. Wang, N. Channa, H. L. Peng, A. Barinov, N. Schroeter, Y. Chen, M. Mucha-Kruczynski*. Nature Commun. 2020, 11, 3582.

  203. Kaicheng Jia#, Haina Ci#, Jincan Zhang#, Zhongti Sun#, Ziteng Ma, Yeshu Zhu, Shengnan Liu, Junling Liu, Luzhao Sun, Xiaoting Liu, Jingyu Sun, Wanjian Yin, Hailin Peng, Li Lin, Zhongfan Liu, Superclean growth of graphene using cold-wall chemical vapor deposition approach. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 17214.

 6. 202. Yanglizhi Li#, Luzhao Sun#, Zhenghua Chang#, Yujie Wei*, Hailin Peng*, Li Lin*, Zhongfan Liu*, et al. Large single-crystal Cu foils with high-index facets by strain-engineered anomalous grain growth. Advanced Materials 2020, 2002034.

  201. Kexin Wang, Chongzhen Wang, Hao Yang, Xiongbiao Wang, Feng Cao, Qinci Wu, Hailin Peng*. Vertical Graphene Nanosheets Modified Al Current Collectors for High-performance Sodium-Ion Batteries. Nano Research 2020, 13, 1948.

  200. Tianran Li#, Teng Tu#, Yuanwei Sun, Huixia Fu, Jia Yu, Lei Xing, Ziang Wang, Huimin Wang, Rundong Jia, Jinxiong Wu, Congwei Tan, Yan Liang, Yichi Zhang, Congcong Zhang, Yumin Dai, Chenguang Qiu, Ming Li, Ru Huang, Liying Jiao, Keji Lai, Binghai Yan, Peng Gao, Hailin Peng*. A native oxide high-κ gate dielectric for two-dimensional electronics. Nature Electronics 2020, 3, 473.

 7. 199. Mingzhan Wang#, Hao Yang#, Kexin Wang#, Shulin Chen, Haina Ci, Liurong Shi; Jingyuan Shan, Shipu Xu, Qinci Wu, Chongzhen Wang, Miao Tang, Peng Gao, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Quantitative Analyses of the Interfacial Properties of Current Collector at the Mesoscopic Level in Lithium Ion Battery by Using Hierarchical Graphene. Nano Lett. 2020, 20, 2175.

 8. 198. Xiao Sun#, Houfang Liu#, Haochuan Qiu, Xiufeng Jia, Yiheng Ma, Kaihui Liu, Jierui Yu, Dongdong Hu, Congwei Tan, Fang Yi, Jun Fu, Hailin Peng, Di Wei*, Tian-Ling Ren*, Zhongfan Liu*. Utilization of Synergistic Effect of DimensionDifferentiated Hierarchical Nanomaterials for Transparent and Flexible Wireless Communicational Elements. Adv. Mater. Technol. 2020, 5,1901057.

  197. Superconductivity in an Al-twisted bilayer graphene-Al junction device. Dingran Rui, Luzhao Sun, Ning Kang*, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Hongqi Xu*. Japanese Journal of Applied Physics 2020, 59, SGGI07.

  196. Congcong Zhang, Jinxiong Wu*, Yuanwei Sun, Congwei Tan, Tianran Li, Teng Tu, Yichi Zhang, Yan Liang, Xuehan Zhou, Peng Gao, Hailin Peng*. High-Mobility Flexible Oxyselenide Thin-Film Transistors Prepared by a Solution-Assisted Method. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 2726.

 9. 195. Bing Deng#, Binbin Wang#, Ning Li#, Rongtan Li, Yani Wang, Jilin Tang, Qiang Fu, Zhen Tian, Peng Gao*, Jiamin Xue*, Hailin Peng*. Interlayer Decoupling in 30o Twisted Bilayer Graphene Quasicrystal. ACS Nano 2020, 14, 1656.

  194. Liming Zheng#, Yanan Chen#, Ning Li#, Jincan Zhang, Nan Liu, Junjie Liu, Wenhui Dang, Bing Deng, Yanbin Li, Xiaoyin Gao, Congwei Tan, Zi Yang, Shipu Xu, Mingzhan Wang, Hao Yang, Luzhao Sun, Yi Cui, Xiaoding Wei, Peng Gao*, Hong-Wei Wang*, Hailin Peng*. Robust ultraclean atomically thin membranes for atomic-resolution electron microscopy. Nature Commun. 2020, 11, 541.

  193. G. Q. Zhang#, Xianzhang Chen#, Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Liang Huang*, N. Kang*, H. Q. Xu*. Transport signatures of relativistic quantum scars in a graphene cavity. Phys. Rev. B 2020, 101, 085404.

  192. Shuangyan Liu#, Congwei Tan#, Dawei He, Yongsheng Wang, Hailin Peng*, Hui Zhao*. Optical Properties and Photocarrier Dynamics of Bi2O2Se Monolayer and Nanoplates. Adv. Optical Mater. 2020, 1901567.

  191. Jincan Zhang, Li Lin, Kaicheng Jia, Luzhao Sun, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Controlled Growth of Single-Crystal Graphene Films. Advanced Materials 2020, 32, 1903266.

  190. Cheng Chi, Bowen Shi, Cong Liu, Yimin Kang, Li Lin, Meiling Jiang, Jing Lu, Bo Shen, Feng Lin, Hailin Peng, Zheyu Fang*. Graphene Acoustic PhononMediated PseudoLandau Levels Tailoring Probed by Scanning Tunneling Spectroscopy. Small 2020, 16, 1905202.

2019

 1. 189. Guan-Qun Zhang, Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Ning Kang*, Hong-Qi Xu*. Coulomb-dominated oscillations in a graphene quantum Hall Fabry-Pérot interferometer. Chin. Phys. B 2019, 28, 127203.

 2. 188. Hang Yang#, Congwei Tan#, Chuyun Deng, Renyan Zhang, Xiaoming Zheng, Xiangzhe Zhang, Yuze Hu, Xiaoxiao Guo, Guang Wang, Tian Jiang, Yi Zhang, Gang Peng, Hailin Peng*, Xueao Zhang*, Shiqiao Qin*. Bolometric Effect in Bi2O2Se Photodetectors. Small 2019, 15, 1904482.

 3. 187. Zhiwei Yu, Aisheng Song, Luzhao Sun, Yanglizhi Li, Lei Gao,* Hailin Peng, Tianbao Ma,* Zhongfan Liu, Jianbin Luo*. Understanding Interlayer Contact Conductance in Twisted Bilayer Graphene. Small 2019, 15, 1902844.

 4. 186. Zhaowei Xin, Bing Deng, Dong Wei, Mingce Chen, Chai Hu, Xinyu Zhang*, Haiwei Wang, Changsheng Xie, Zhongfan Liu, Hailin Peng. Macroscale single crystal graphene templated directional alignment of liquid-crystal microlens array for light field imaging. Appl. Phys. Lett. 2019, 115, 071903.

 5. 185. Luzhao Sun#, Li Lin#, Zihao Wang#, Dingran Rui#, Zhiwei Yu, Jincan Zhang, Yanglizhi Li, Xiaoting Liu, Kaicheng Jia, Kexin Wang, Liming Zheng, Bing Deng, Tianbao Ma, Ning Kang, Hongqi Xu, Konstantin S. Novoselov, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. A Force-Engineered Lint Roller for Superclean Graphene. Advanced Materials 2019,  31, 1902978.

  184. Shaobo Huang#, Hao Yang#, Jiangkui Hu#, Yongchang Liu, Kexin Wang, Hailin Peng*, Hao Zhang*, Li-Zhen Fan*. Early lithium plating behavior in confined nano-space of 3D lithiophilic carbon matrix for stable solid-state lithium metal batteries. Small 2019, 15, 1904216.

  183. Yumei Jing, Shaoyun Huang*, Jinxiong Wu, Mengmeng Meng, Xiaobo Li, Yu Zhou, Hailin Peng, Hongqi Xu*. Single-Electron Transistor Made of a 3D Topological Insulator Nanoplate. Advanced Materials 201931, 1903686.

  182. Yan Liang, Yujie Chen, Yuanwei Sun, Shipu Xu, Jinxiong Wu, Congwei Tan, Xiaofeng Xu, Hongtao Yuan, Lexian Yang, Yulin Chen, Peng Gao, Jiandong Guo*, Hailin Peng*. Molecular Beam Epitaxy and Electronic Structure of Atomically Thin Oxyselenide Films. Advanced Materials 2019, 31, 1901964.

  181. Li Lin#, Jiayu Li#, Qinghong Yuan#, Qiucheng Li#, Jincan Zhang, Luzhao Sun, Dingran Rui, Zhaolong Chen, Kaicheng Jia, Mingzhan Wang, Yanfeng Zhang, Mark H. Rummeli, Ning Kang, H. Q. Xu*, Feng Ding*, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Nitrogen cluster doping for high-mobility/conductivity graphene films with millimeter-sized domains. Science Advances 2019, 5(8), eaaw8337.

  180. Congwei Tan#, Shipu Xu#, Zhenjun Tan#, Luzhao Sun, Jinxiong Wu, Tianran Li, Hailin Peng*. Exploitation of Bi2O2Se/graphene van der Waals heterojunction for creating efficient photodetectors and short-channel field-effect transistors. InfoMat 2019, 1, 390.

  179. Jincan Zhang#, Kaicheng Jia#, Li Lin#, Wei Zhao, Huy Ta Quang, Luzhao Sun, Tianran Li, Zhenzhu Li, Xiaoting Liu, Liming Zheng, Ruiwen Xue, Jing Gao, Zhengtang Luo, Mark H. Rummeli, Qinghong Yuan, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Large-Area Synthesis of Superclean Graphene via Selective Etching of Amorphous Carbon with Carbon Dioxide. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 58, 14446.

  178. Zhaolong Chen, Haina Ci, Zhenjun Tan, Zhipeng Dou, Xu-dong Chen, Bingzhi Liu, Ruojuan Liu, Li Lin, Lingzhi Cui, Peng Gao, Hailin Peng, Yanfeng Zhang*, Zhongfan Liu*. Growth of 12-inch uniform monolayer graphene film on molten glass and its application in PbI2-based photodetector. Nano Research 2019, 12, 1880.

  177. Rui Wang, Ting Wang, Yu Zhou, Yanling Wu, Xiaoxian Zhang, Xiaoyue He, Hailin Peng*, Jimin Zhao*, Xiaohui Qiu*. Layer-dependent ultrafast dynamics of a-In2Se3 nanoflakes. 2D Materials 2019, 6, 035034.

  176. Xiao Fan, Jia Wang, Xing Zhang, Zi Yang, Jin-Can Zhang, Lingyun Zhao, Hailin Peng, Jianlin Lei*, Hong-Wei Wang*. Single particle cryo-EM reconstruction of 52 kDa streptavidin at 3.2 Angstrom resolution. Nature Commun. 2019, 10, 2386.

  175. Kaicheng Jia, Jincan Zhang, Li Lin, Zhenzhu Li, Jing Gao, Luzhao Sun; Ruiwen Xue, Zhengtang Luo, Mark Rummeli, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Copper-Containing Carbon Feedstock for Growing Super-Clean Graphene. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 7670.

  174. Li Lin, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Synthesis challenges for graphene industry. Nature Materials 2019, 9, 520−524.

  173. Li Lin#, Jincan Zhang#, Haisheng Su#, Jiayu Li#, Luzhao Sun , Sergei Lopatin, Yihan Zhu, Kaicheng Jia, Shulin Chen, Dingran Rui, Jingyu Sun, Ruiwen Xue, Peng Gao, Ning Kang, Yu Han, H.Q. Xu, Zhongqun Tian, Bin Ren, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Towards super-clean graphene. Nature Commun. 2019, 10, 1912.

  172. Huaying Ren#, Liming Zheng#, Guorui Wang, Xin Gao, Zhenjun Tan, Jingyuan Shan, Lingzhi Cui, Ke Li, Muqiang Jian, Liangchao Zhu, Yingying Zhang, Hailin Peng*, Di Wei*, Zhongfan Liu*. Transfer-Medium-Free Nanofiber-Reinforced Graphene Film and Applications in Wearable Transparent Pressure Sensors. ACS Nano 2019, 13, 5541-5548.

  171. Bing Deng, Zhaowei Xin, Ruiwen Xue, Shishu Zhang, Xiaozhi Xu, Jing Gao, Jilin Tang, Yue Qi, Yani Wang, Yan Zhao, Luzhao Sun, Huihui Wang, Kaihui Liu, Mark H. Rummeli, Lu-Tao Weng, Zhengtang Luo, Lianming Tong, Xinyu Zhang, Changsheng Xie, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Scalable and ultrafast epitaxial growth of single-crystal graphene wafers for electrically tunable liquid-crystal microlens arrays. Science Bulletin 2019, 64, 659–668.

  170. Mengmeng Meng, Shaoyun Huang*, Congwei Tan, Jinxiong Wu, Xiaobo Li, Hailin Peng*, H. Q. Xu*. Universal conductance fluctuations and phase-coherent transport in a semiconductor Bi2O2Se nanoplate with strong spin-orbit interaction. Nanoscale 2019, 11, 10622-10628.

  169. Zhenqian Pang, Bing Deng, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*, Yujie Wei*. Defects guided wrinkling in graphene on copper substrate. Carbon 2019, 143, 736-742.

  168. Congwei Tan, Min Tang, Jinxiong Wu, Yinan Liu, Tianran Li, Yan Liang, Bing Deng, Zhenjun Tan, Teng Tu, Yichi Zhang, Jian-Hao Chen, Yong Wang, Hailin Peng*. Wafer-Scale Growth of Single-Crystal 2D Semiconductor on Perovskite Oxides for High-Performance Transistors. Nano Lett. 2019, 19, 2148-2153.

  167. Nan Liu#, Jincan Zhang#, Yanan Chen#,*, Chuan Liu, Xing Zhang, Kui Xu, Jie Wen, Zhipu Luo, Shulin Chen, Peng Gao, Kaicheng Jia, Zhongfan Liu, Hailin Peng*, Hong-Wei Wang*. Bioactive functionalized monolayer graphene for high resolution cryo-EM. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141(9), 40164025.

  166. Jianbo Yin, Hailin Peng. Asymmetry allows photocurrent in intrinsic graphene. Nature Nanotech. 2019, 14, 105106.

  165. Jinxiong Wu, Chengguang Qiu, Huixia Fu, Shulin Chen, Congcong Zhang, Zhipeng Dou, Congwei Tan, Teng Tu, Tianran Li, Yichi Zhang, Zhiyong Zhang, Lian-Mao Peng, Peng Gao, Binghai Yan, Hailin Peng*. Low Residual Carrier Concentration and High Mobility in 2D Semiconducting Bi2O2Se. Nano Lett. 2019, 9, 197−202.

  164. Qianqian Meng#, Bing Deng#, Huimin Zhang#, Biyan Wang, Wenfeng Zhang, Yuehua Wen, Hai Ming, Xiayu Zhu, Yuepeng Guan, Yu Xiang, Meng Li, Gaoping Cao, Yusheng Yang, Hailin Peng*, Hao Zhang*, Yaqin Huang*. Heterogeneous nucleation and growth of electrodeposited lithium metal on the basal plane of single-layer graphene. Energy Storage Materials 2019, 16, 419-425.

  163. Haillin Peng. Atomic Resolution Characterization of Ordered Fluctuation Structure in alpha-Cu2SeActa Physico-Chimica Sinica 2019, 35, 137.

2018

 1. 162. Dongyan Liu, Jinhua Hong, Xiao Wang, Xiaobo Li, Qingliang Feng, Congwei Tan, Tianyou Zhai, Feng Ding, Hailin Peng, Hua Xu*. Diverse Atomically Sharp Interfaces and Linear Dichroism of 1T' ReS2-ReSe2 Lateral p-n Heterojunctions. Adv. Funct. Mater. 2018, 30, 1804696.

  161. Ziyang Zhang#, Tianran Li#, Yujie Wu, Yinjun Jia, Congwei Tan, Xintong Xu, Guanrui Wang, Juan Lv, Wei Zhang,* Yuhan He, Jing Pei, Cheng Ma, Guoqi Li, Haizheng Xu, Luping Shi,* Hailin Peng*, Huanglong Li*. Truly Concomitant and Independently Expressed Short- and Long-Term Plasticity in Bi2O2Se-Based Three-Terminal Memristor. Advanced Materials 2018, 30, 1805769.

  160. Ren Li, Mingxing Zhou, Chunyan Yue, Weikai Zhang, Yan Ma, Hailin Peng, Zhiyuan Hu*, Zewen Wei*. Multiple single cell screening and DNA MDA amplification chip for oncogenic mutation profiling. Lab on a Chip 2018, 18, 723.

  159. Ren Li, Mingxing Zhou, Jine Li, Zihua Wang, Weikai Zhang, Chunyan Yue, Yan Ma, Hailin Peng, Zewen Wei*, Zhiyuan Hu*. Identifying EGFR-Expressed Cells and Detecting EGFR Multi-Mutations at Single-Cell Level by Microfluidic Chip. Nano-Micro Letters 2018, 10, 16.

  158. Yue Qi, Yunyu Wang, Zhenqian Pang, Zhipeng Dou, Tongbo Wei*, Peng Gao*, Shishu Zhang, Xiaozhi Xu, Zhenghua Chang, Bing Deng, Shulin Chen, Zhaolong Chen, Haina Ci, Ruoyu Wang, Fuzhen Zhao, Jianchang Yan, Xiaoyan Yi, Kaihui Liu, Hailin Peng, Zhiqiang Liu, Lianming Tong, Jin Zhang, Yujie Wei*, Jinmin Li*, Zhongfan Liu*. Fast Growth of Strain-Free AIN on Graphene-Buffered Sapphire. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 11935.

  157. Hao Hong, Jincan Zhang, Jin Zhang, Ruixi Qiao, Fengrui Yao, Yang Cheng, Chunchun Wu, Li Lin, Kaicheng Jia, Yicheng Zhao, Qing Zhao, Peng Gao, Jie Xiong, Kebin Shi, Dapeng Yu, Zhongfan Liu, Sheng Meng*, Hailin Peng*, Kaihui Liu*. Ultrafast Broadband Charge Collection from Clean Graphene/CH3NH3PbI3 Interface. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14952.

  156. Bing Deng, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Towards Mass Production of CVD Graphene Films. Advanced Materials 2018, 30, 1800996.

  155. Cheng Chen#, Meixiao Wang#, Jinxiong Wu#, Huixia Fu, Haifeng Yang, Zhen Tian, Teng Tu, Han Peng, Yan Sun, Xiang Xu, Juan Jiang, Niels B.M. Schröter, Yiwei Li, Ding Pei, Shuai Liu, Sandy A. Ekahana, Hongtao Yuan, Jiamin Xue, Gang Li, Jinfeng Jia, Zhongkai Liu, Binghai Yan, Hailin Peng*, Yulin Chen*. Electronic Structures and Unusually Robust Bandgap in an Ultrahigh Mobility Layered Oxide Semiconductor, Bi2O2Se. Science Advances 2018, 4(9), eaat8355.

  154. Li Lin, Bing Deng, Jingyu Sun, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Bridging the Gap between Reality and Ideal in Chemical Vapor Deposition Growth of Graphene. Chemical Reviews 2018, 118, 9281–9343.

  153. Ting Cheng, Congwei Tan, Shuqing Zhang, Teng Tu, Hailin Peng*, Zhirong Liu*. Raman Spectra and Strain Effects in Bismuth Oxychalcogenides. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 19970–19980.

  152. Kexin Wang, Liurong Shi, Mingzhan Wang, Hao Yang, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Biomass Hydroxyapatite Templated Synthesis of 3D Graphene. Acta Physico-Chimica Sinica 2018, 35 (X), 0001–0009.

  151. Jianbo Yin#, Mr. Zhenjun Tan#, Hao Hong#, Jinxiong Wu#, Hongtao Yuan, Yujing Liu, Cheng Chen, Congwei Tan, Ms. Fengrui Yao, Tianran Li, Yulin Chen, Zhongfan Liu, Kaihui Liu*, Hailin Peng*. Ultrafast and highly-sensitive infrared photodetectors based on two-dimensional oxyselenide crystals. Nature Communications 2018, 9, 3311.

  150. Jincan Zhang, Yucheng Huang, Zhenjun Tan, Tianran Li, Yichi Zhang, Kaicheng Jia, Li Lin, Luzhao Sun, Xiwen Chen, Zhenzhu Li, Congwei Tan, Jinxia Zhang, Liming Zheng, Yue Wu, Bing Deng, Zhaolong Chen, Zhongfan Liu*. Hailin Peng*. Low-temperature Heteroepitaxy of 2D PbI2/Graphene for Large-area Flexible Photodetectors. Advanced Materials 2018, 30, 1803194.

  149. Huixia Fu#, Jinxiong Wu#, Hailin Peng, Binghai Yan*. Self-modulation doping effect in the high-mobility layered semiconductor Bi2O2Se. Physical Review B 2018, 97, 241203.

  148. Rongkang Yin, Zheng Xu, Ming Mei, Zhaolong Chen, Kai Wang, Yanlin Liu, Tao Tang, Manish Kr. Priydarshi, Xuejuan Meng, Siyuan Zhao, Bing Deng, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Xiaojie Duan*. Soft transparent graphene contact lens electrodes for conformal full-cornea recording of electroretinogram. Nature Communications 2018, 9, 2334.

  147. Chenguang Qiu, Fei Liu, Lin Xu, Bing Deng, Mengmeng Xiao, Jia Si, Li Lin, Zhiyong Zhang*, Jian Wang, Hong Guo, Hailin Peng, Lian-Mao Peng*. Dirac-source field-effect transistors as energy-efficient, high-performance electronic switches. Science 2018, 361, 387-392.

  146. Bing Deng, Juanxia Wu, Shishu Zhang, Yue Qi, Liming Zheng, Hao Yang, Jilin Tang, Lianming Tong, Jin Zhang, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Anisotropic Strain Relaxation of Graphene by Corrugation on Copper Crystal Surfaces. Small 2018, 14(22), 1800725.

  145. Nannan Mao, Shishu Zhang, Jinxiong Wu, Huihui Tian, Juanxia Wu, Hua Xu, Hailin Peng, Lianming Tong*, Jin Zhang*. Investigation of black phosphorus as a nano-optical polarization element by polarized Raman spectroscopy. Nano Research 2018, 11(6), 3154–3163.

  144. Yu Zhou, Jose Luis Silva, John M. Woods, Joshua V. Pondick, Qingliang Feng, Zhixiu Liang, Wen Liu, Li Lin, Bingchen Deng, Barbara Brena, Fengnian Xia, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Hailiang Wang, Carlos Moyses Araujo, Judy J. Cha*. Revealing the Contribution of Individual Factors to Hydrogen Evolution Reaction Catalytic Activity. Advanced Materials 2018, 30, 1706076.

  143. H. F. Yang#, C. Chen#, H. Wang#, Z. K. Liu#, T. Zhang, H. Peng, N. B. M. Schröter, S. A. Ekahana, J. Jiang, L. X. Yang, V. Kandyba, A. Barinov, C. Y. Chen, J. Avila, M. C. Asensio, H. L. Peng*, Z. F. Liu*, Y. L. Chen*. Single crystalline electronic structure and growth mechanism of aligned square graphene sheets. APL Materials 2018, 6, 036107.

  142. G. Q. Zhang, N. Kang*, J. Y. Li , Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, H.Q. Xu*. Low-field magnetotransport in graphene cavity devices. Nanotechnology 2018, 29, 205707.

  141. Jiayu Li, Li Lin, Guang-Yao Huang, N. Kang*, Jincan Zhang, Hailin Peng, Zhongfan Liu, H. Q. Xu*. Charge transport and electron-hole asymmetry in low-mobility graphene/hexagonal boron nitride heterostructures. J. Appl. Phys. 2018, 123, 064303.

  140. Yu-Mei Jing, Shao-Yun Huang*, Jin-Xiong Wu, Hai-Lin Peng, Hong-Qi Xu*. Magnetotransport in antidot arrays of three-dimensional topological insulators. Acta Physica Sinica. 2018, 67(4), 047301.

  139. Hailin Peng*, Zhenjun Tan. Surprisingly fast cooling in graphene-based van der Waals stacks. Science China Materials, 2018, 61(7), 1017–1018.

  138. Yue Qi, Bing Deng, Xiao Guo, Shulin Chen, Jing Gao, Tianran Li, Zhipeng Dou, Haina Ci, Jingyu Sun, Zhaolong Chen, Ruoyu Wang, Lingzhi Cui, Xudong Chen, Ke Chen, Huihui Wang, Sheng Wang, Peng Gao, Mark H. Rummeli, Hailin Peng, Yanfeng Zhang*, Zhongfan Liu*. Switching Vertical to Horizontal Graphene Growth Using Faraday Cage-Assisted PECVD Approach for High-Performance Transparent Heating Device. Advanced Materials 2018, 30, 1704839.

  137. Mengmeng Meng, Shaoyun Huang*, Congwei Tan, Jinxiong Wu, Yumei Jing, Hailin Peng*, H. Q. Xu*. Strong spin-orbit interaction and magnetotransport in semiconductor Bi2O2Se nanoplates. Nanoscale 2018, 10, 2704-2710.

  136. Xiaozhi Xu, Ding Yi, Zhichang Wang, Jiachen Yu, Zhihong Zhang, Ruixi Qiao, Zhanghao Sun, Zonghai Hu, Peng Gao, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Dapeng Yu, Enge Wang, Ying Jiang*, Feng Ding*, Kaihui Liu*. Greatly Enhanced Anticorrosion of Cu by Commensurate Graphene Coating. Advanced Materials 2018, 30(6), 1702944.

  135. Xiao Sun, Li Lin, Luzhao Sun, Jincan Zhang, Dingran Rui, Jiayu Li, Mingzhan Wang, Congwei Tan, Ning Kang, Di Wei, H. Q. Xu, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Low-Temperature and Rapid Growth of Large Single-Crystalline Graphene with Ethane. Small 2018, 14(3), 1870011.

2017

 1. 134. Bing Deng, Zhenqian Pang, Shulin Chen, Xin Li, Caixia Meng, Jiayu Li, Mengxi Liu, Juanxia Wu, Yue Qi, Wenhui Dang, Hao Yang, Yanfeng Zhang, Jin Zhang, Ning Kang, Hongqi Xu, Qiang Fu, Xiaohui Qiu, Peng Gao, Yujie Wei*, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Wrinkle-Free Single-Crystal Graphene Wafer Grown on Strain-Engineered Substrates. ACS Nano 2017, 11, 12337.

  133. Zhe Zheng, Hehai Fang, Dan Liu, Zhenjun Tan, Xin Gao; Weida Hu; Hailin Peng, Lianming Tong, Wenping Hu, Jin Zhang. Non-Local Response in Infrared Photodetector with Semiconducting Carbon Nanotubes and Graphdiyne. Advanced Science 2017, 4, 1700472.

  132. Mingzhan Wang, Miao Tang, Shulin Chen, Haina Ci, Kexin Wang, Liurong Shi, Li Lin, Huaying Ren, Jingyuan Shan, Peng Gao, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Graphene-Armored Aluminum Foil with Enhanced Anticorrosion Performance as Current Collectors for Lithium-ion Battery. Advanced Materials 2017, 29, 1703882.

  131. Jinxiong Wu#, Yujing Liu#, Zhenjun Tan#, Congwei Tan, Jianbo Yin, Tianran Li, Teng Tu, and Hailin Peng*. Chemical Patterning of High-mobility Semiconducting 2D Bi2O2Se Crystals for Integrated Optoelectronic Devices. Advanced Materials 2017, 29, 1704060.

  130. Zhihong Zhang, Xiaozhi Xu, Lu Qiu, Shaoxin Wang, Tianwei Wu, Feng Ding, Hailin Peng, Kaihui Liu*. The Way towards Ultrafast Growth of Single-Crystal Graphene on Copper. Advanced Science 2017, 4, 1700087.

  129. Yu Zhou, Di Wu, Yihan Zhu, Yujin Cho, Qing He, Xiao Yang, Kevin Herrera, Zhaodong Chu, Yu Han, Michael C. Downer, Hailin Peng*, Keji Lai*. Out-of-plane Piezoelectricity and Ferroelectricity in Layered a-In2Se3 Nanoflakes. Nano Letters 2017, 17(9), 5508–5513.

  128. Yunfan Guo, Jinyuan Zhou, Yujing Liu, Xu Zhou, Fengrui Yao, Congwei Tan, Jinxiong Wu, Li Lin, Kaihui Liu, Zhongfan Liu, and Hailin Peng*. Chemical Intercalation of Topological Insulator Grid Nanostructures for High-Performance Transparent Electrode. Advanced Materials 2017, 29, 1703424.

  127. Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Jichen Dong, Ding Yi, Jingjing Niu, Muhong Wu, Li Lin, Rongkang Yin, Mingqiang Li, Jingyuan Zhou, Shaoxin Wang, Junliang Sun, Xiaojie Duan, Peng Gao, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Hailin Peng, Rodney S. Ruoff, Zhongfan Liu, Dapeng Yu, Enge Wang*, Feng Ding*, Kaihui Liu*. Ultrafast epitaxial growth of metre-sized single-crystal graphene on industrial Cu foil. Science Bulletin 2017, 62(15), 1074-1080.

  126. Xin Gao#, Huaying Ren#, Jingyuan Zhou, Ran Du, Chen Yin, Rong Liu, Hailin Peng, Lianming Tong*, Zhongfan Liu* , and Jin Zhang*. Synthesis of Hierarchical Graphdiyne-Based Architecture for Efficient Solar Steam Generation. Chem. Mater. 2017, 29(14), 5777–5781.

  125. Huaying Ren#, Miao Tang#, Baolu Guan#, Kexin Wang, Jiawei Yang, Feifan Wang, Mingzhan Wang, Jingyuan Shan, Zhaolong Chen, Di Wei, Hailin Peng,* and Zhongfan Liu*. Hierarchical Graphene Foam for Efficient Omnidirectional Solar–Thermal Energy Conversion. Advanced Materials 2017, 29, 1702590.

  124. Liurong Shi, Chunlei Pang, Shulin Chen, Mingzhan Wang, Kexin Wang, Zhenjun Tan, Peng Gao, Jianguo Ren, Youyuan Huang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Vertical Graphene Growth on SiO Microparticles for Stable Lithium Ion Battery Anodes. Nano Letters 2017, 17(6), 3681–3687.

  123. Jiayu Li#, Li Lin#, Dingran Rui, Qiucheng Li, Jincan Zhang, Ning Kang*, Yanfeng Zhang, Hailin Peng, Zhongfan Liu*, Hongqi Xu*. Electron-hole symmetry breaking in charge transport in graphitic nitrogen-doped graphene. ACS Nano 2017, 11(5), 4641-4650.

  122. Fangfang Cui, Xiaobo Li, Qingliang Feng, Jianbo Yin, Lin Zhou, Dongyan Liu, Kaiqiang Liu, Xuexia He, Xing Liang, Shengzhong Liu, Zhibin Lei, Zonghuai Liu, Hailin Peng, Jin Zhang, Jing Kong, Hua Xu*. Epitaxial growth of large-area and highly crystalline anisotropic ReSe2 atomic layer. Nano Research 2017, 10(8), 2732–2742.

  121. Bowen Du, Li Lin, Wei Liu, Shuai Zu, Ying Yu, Ziwei Li, Yimin Kang, Hailin Peng, Xing Zhu, Zheyu Fang*. Plasmonic hot electron tunneling photodetection in vertical Au-graphene hybrid nanostructures. Laser Photonics Rev. 2017, 11, 1600148.

  120. Yujing Liu, Jianbo Yin, Zhenjun Tan, Mingzhan Wang, Jinxiong Wu, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Electrical and Photoresponse Properties of Inversion Asymmetric Topological Insulator BiTeCl Nanoplates. ChemNanoMat. 2017, 3(6), 406-410.

  119. Jincan Zhang, Li Lin, Luzhao Sun, Yucheng Huang, Ai Leen Koh, Wenhui Dang, Jianbo Yin, Mingzhan Wang, Congwei Tan, Tianran Li, Zhenjun Tan, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Clean Transfer of Large Graphene Single Crystals for High-intactness Suspended Membranes and Liquid Cells. Advanced Materials 2017, 29(26), 1700639.

  118. Wei Zhao#, Bingyu Xia#, Li Lin#, Xiaoyang Xiao, Peng Liu*, Xiaoyang Lin, Hailin Peng, Yuanmin Zhu, Rong Yu, Peng Lei, Jiangtao Wang, Lina Zhang, Yong Xu, Mingwen Zhao, Lianmao Peng, Qunqing Li, Wenhui Duan, Zhongfan Liu, Shoushan Fan, Kaili Jiang*. Low-energy transmission electron diffraction and imaging of large-area graphene. Science Advances 2017, 3, e1603231.

  117. Jinxiong Wu#, Congwei Tan#, Zhenjun Tan, Yujing Liu, Jianbo Yin, Wenhui Dang, Mingzhan Wang, Hailin Peng*. Controlled Synthesis of High-Mobility Atomically Thin Bismuth Oxyselenide Crystals. Nano Letters 2017, 17(5), 3021–3026.

  116. Jinxiong Wu#, Hongtao Yuan#, Mengmeng Meng, Cheng Chen, Yan Sun, Zhuoyu Chen, Wenhui Dang, Congwei Tan, Yujing Liu, Jianbo Yin, Yubing Zhou, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Zhongfan Liu, Yulin Chen, Binghai Yan, Hailin Peng*. High electron mobility and quantum oscillations in non-encapsulated ultrathin semiconducting Bi2O2Se. Nature Nanotech. 2017, 12, 530–534.

  115. Huaying Ren, Huan Wang, Li Lin, Miao Tang, Shuli Zhao, Bing Deng, Manish Kumar Priydarshi, Jincan Zhang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Rapid Growth of Angle Confined Large-domain Graphene Bicrystals. Nano Research 2017, 10(4), 1189-1199.

  114. Yujing Liu, Min Tang, Mengmeng Meng, Mingzhan Wang, Jinxiong Wu, Jianbo Yin, Yubing Zhou, Yunfan Guo, Congwei Tan, Wenhui Dang, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, and Hailin Peng*. Epitaxial Growth of Ternary Topological Insulator Bi2Te2Se 2D Crystals on Mica. Small 2017, 13(18), 1603572.

  113. Han Peng, Niels B. M. Schröter, Jianbo Yin, Huan Wang, Ting-Fung Chung, Haifeng Yang, Sandy Ekahana, Zhongkai Liu, Juan Jiang, Lexian Yang, Teng Zhang, Cheng Chen, Heng Ni, Alexey Barinov, Yong P. Chen, Zhongfan Liu, Hailin Peng, Yulin Chen*. Substrate Doping Effect and Unusually Large Angle van Hove Singularity Evolution in Twisted Bi- and Multilayer Graphene. Advanced Materials 2017, 29(27), 1606741.

  112. Luzhao Sun, Li Lin, Jincan Zhang, Huan Wang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Visualizing fast growth of large single-crystalline graphene by tunable isotopic carbon source. Nano Research 2017, 10(2), 355–363.

  111. Jichen Dong, Huan Wang, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Kaili Zhang*, Feng Ding*. Formation Mechanism of Overlapping Grain Boundaries in Graphene Chemical Vapor Deposition Growth. Chemical Science 2017, 8, 2209.

2016

 1. 110. Jiang-Bin Wu, Huan Wang, Xiao-Li Li, Hailin Peng, Ping-Heng Tan*, Raman spectroscopic characterization of stacking configuration and interlayer coupling of twisted multilayer graphene grown by chemical vapor deposition. Carbon 2016, 110, 225-231.

  109. Zhenjun Tan#, Yue Wu#, Hao Hong, Jianbo Yin, Jincan Zhang, Li Lin, Mingzhan Wang, Xiao Sun, Luzhao Sun, Yucheng Huang, Kaihui Liu, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Two-Dimensional (C4H9NH3)2PbBr4 Perovskite Crystals for High-Performance Photodetector. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16612−16615.

  108. Ke Chen, Cong Li, Liurong Shi, Teng Gao, Xiuju Song, Alicja Bachmatiuk, Zhiyu Zou, Bing Deng, Qingqing Ji, Donglin Ma, Hailin Peng, Zuliang Du, Mark Rümmeli, Yanfeng Zhang*, Zhongfan Liu*. Growing three-dimensional biomorphic graphene powders using naturally abundant diatomite templates towards high solution processability. Nature Communications 2016, 7, 13440.

  107. Siyuan Zhao, Xiaojun Liu, Zheng Xu, Huaying Ren, Bing Deng, Miao Tang, Linlin Lu, Xuefeng Fu; Hailin Peng, Zhongfan Liu, Xiaojie Duan*. Graphene Encapsulated Copper Microwires as Highly MRI Compatible Neural Electrodes. Nano Letters 2016, 16, 7731.

  106. Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Lu Qiu, Jianing Zhuang, Liang Zhang, Huan Wang, Chongnan Liao, Huading Song, Ruixi Qiao, Peng Gao, Zonghai Hu, Lei Liao, Zhimin Liao, Enge Wang, Dapeng Yu, Feng Ding*, Hailin Peng*, Kaihui Liu*. Ultrafast Growth of Large Single-crystal Graphene Assisted by Continuous Oxygen Supply. Nature Nanotechnology 2016, 11, 930.

  105. Mingzhan Wang, Jinxiong Wu, Li Lin, Yujing Liu, Bing Deng, Yunfan Guo, Yuanwei Lin, Tian Xie, Wenhui Dang, Yubing Zhou, and Hailin Peng*. Chemically Engineered Substrates for Patternable Growth of Two-Dimensional Chalcogenide Crystals. ACS Nano 2016, 10, 10317.

  104. Huan Wang, Xiaozhi Xu, Jiayu Li, Li Lin, Luzhao Sun, Xiao Sun, Shuli Zhao, Congwei Tan, Cheng Chen, Wenhui Dang, Huaying Ren, Jincan Zhang, Bing Deng, Ai Leen Koh, Lei Liao, Ning Kang, Yulin Chen, Hongqi Xu, Feng Ding, Kaihui Liu, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Surface monocrystallization of copper foil for fast growth of large single-crystal graphene under molecular flow. Advanced Materials 2016, 28, 8968.

  103. Li Lin#, Xiang Xu#, Jianbo Yin, Jingyu Sun, Zhenjun Tan, Ai Leen Koh, Huan Wang, Hailin Peng*, Yulin Chen*, Zhongfan Liu*. Tuning chemical potential difference across alternately doped graphene p-n junctions for high-efficiency photodetection. Nano Letters 2016, 16(7), 4094.

  102. Yao Guo#, Jianbo Yin#, Xianlong Wei, Zhenjun Tan, Jiapei Shu, Bo Liu, Yi Zeng, Song  Gao, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*, Qing Chen*. Edge states induced severe disruption to the band alignment of thickness modulated molybdenum sulfide junctions. Advanced Electronic Materials 2016, 1600048.

  101. J. Du, J. Y. Li, N. Kang*, Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, H. Q. Xu*. Probe of local impurity states by bend resistance measurement in graphene cross junctions. Nanotechnology 2016, 27, 245204.

  100. Zhenjun Tan#, Jianbo Yin#, Cheng Chen#, Huan Wang, Li Lin, Luzhao Sun, Jinxiong Wu, Xiao Sun, Haifeng Yang, Yulin Chen, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Building Large-domain Twisted Bilayer Graphene with van Hove Singularity. ACS Nano 2016, 10(7), 6725.

  99. Li Lin, Luzhao Sun, Jingyu Sun, Jincan Zhang, Ai Leen Koh, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Rapid growth of large single-crystalline graphene via second passivation and multistage tailored carbon supply. Advanced Materials 2016, 28, 4671-4677.

  98. Ya Huang, Suiyang Liao, Jie Ren, Bilal Khalid, Hailin Peng, Hui Wu*. A transparent, conducting tape for flexible electronics. Nano Research 2016, 9, 917.

  97. Yubing Zhou, Bing Deng, Yu Zhou, Xibiao Ren, Jianbo Yin, Chuanhong Jin, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Low-temperature growth of two-dimensional layered chalcogenide crystals on liquid. Nano Letters 2016, 6(3), 2103.

  96. Chen Zhao#, Bing Deng#, Guanchu Chen, Bo Lei, Hong Hua, Hailin Peng*, Zhimin Yan*. Large-area chemical vapor deposition-grown monolayer graphene-wrapped silver nanowires for broad-spectrum and robust antimicrobial coating. Nano Research 2016, 9, 963-973.

  95. Jianbo Yin#, Huan Wang#, Han Peng#, Zhenjun Tan, Lei Liao, Li Lin, Xiao Sun, Ai Leen Koh, Yulin Chen*, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Selectively enhanced photocurrent generation in twisted bilayer graphene with van Hove singularity. Nature Communications 2016, 7, 10699.

  94. Li Lin#, Jiayu Li#, Huaying Ren, Ai Leen Koh, Ning Kang, Hailin Peng*, Hongqi Xu*, Zhongfan Liu*. Surface engineering of copper foils for growing centimeter-sized single crystalline graphene. ACS Nano 2016, 10(2), 2922–2929.

  93. Yumei Jing, Shaoyun Huang,* Kai Zhang, Jinxiong Wu, Yunfan Guo, Hailin Peng, Zhongfan Liu, H. Q. Xu*. Weak antilocalization and electron-electron interaction in coupled multiple-channel transport in a Bi2Se3 thin film. Nanoscale 2016, 8, 1879.

2015

 1. 92. Di Wu, Alexander J. Pak, Yingnan Liu, Yu Zhou, Xiaoyu Wu, Yihan Zhu, Min Lin, Yu Han, Yuan Ren, Hailin Peng, Yu-Hao Tsai, Gyeong S. Hwang*, Keji Lai*. Thickness-Dependent Dielectric Constant of Few-Layer In2Se3 Nanoflakes. Nano Lett. 2015, 15(12), 8136–8140.

  91. Li Lin, Lei Liao, Jianbo Yin, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Building graphene p–n junctions for next-generation photodetection. Nano Today 2015, 10, 701-716. (Invited review)

  90. Feifan Wang, Qi Li*, Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Dongsheng Xu*. Monodisperse Copper Chalcogenide Nanocrystals: Controllable Synthesis and the Pinning of Plasmonic Resonance Absorption. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137(37), 12006.

  89. Hailin Peng, Two-Dimensional Materials Beyond Graphene: an Emerging Field with Blooming Progress. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 861-862.

  88. Jinxiong Wu, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Fluorescence Quenching Effect of Rhodanmine 6G on Two-Dimensional Bi2Se3 Crystals. Acta Chim. Sinica 2015, 73 (9), 944-948.

  87. Wenjing Xu, Bing Deng, Enzheng Shi, Shiting Wu, Mingchu Zou, Liusi Yang, Jinquan Wei, Hailin Peng, Anyuan Cao*. Comparison of Nanocarbon-Silicon Solar Cells with Nanotube-Si or Graphene-Si Contact. ACS Applied Materials & Interfaces. 2015, 7 (31), 17088–17094.

  86. B. N. Chandrashekar#, Bing Deng#, Smitha A S, Yubin Chen, Congwei Tan, Haixia Zhang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Roll-to-Roll Green Transfer of CVD Graphene onto Plastic for Transparent and Flexible Triboelectric Nanogenerator. Advanced Materials 2015, 27(35), 5210.

  85. Lei Liao, Huan Wang, Han Peng, Jianbo Yin, Jinying Wang, Ai Leen Koh, Yulin Chen, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Van Hove Singularity Enhanced Photochemical Reactivity of Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters 2015, 15 (8), 5585–5589.

  84. Yunfan Guo, Li Lin, Shuli Zhao, Bing Deng, Hongliang Chen, Bangjun Ma, Jinxiong Wu, Jianbo Yin, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. 2D Hybrid Nanostructured Dirac Materials for Broadband Transparent Electrodes. Advanced Materials 2015, 27, 4315–4321.

  83. Xu Zhou#, Jingxin Chen#, Yubing Zhou#, Ting Cao, Hao Hong, Zhimin Liao, Shiwei Wu*, Hailin Peng*, Kaihui Liu*, Dapeng Yu. Strong Second-Harmonic Generation in Atomic Layered GaSe. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137(25), 7994–7997.

  82. Bing Deng#, Po-Chun Hsu#, Guanchu Chen, B. N. Chandrashekar, Lei Liao, Zhawulie Ayitimuda, Jinxiong Wu, Yunfan Guo, Li Lin, Yu Zhou, Mahaya Aisijiang, Qin Xie, Yi Cui*, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Roll-to-roll encapsulation of metal nanowires between graphene and plastic substrate for high-performance flexible transparent electrodes. Nano Letters 2015, 15, 4206–4213.

  81. Wenshan Zheng#, Tian Xie#, Yu Zhou#, Y. L. Chen, Wei Jiang, Shuli Zhao, Jinxiong Wu, Yumei Jing, Yue Wu, Guanchu Chen, Yunfan Guo, Jianbo Yin, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Patterning two-dimensional chalcogenide crystals of Bi2Se3 and In2Se3 and efficient photodetectors. Nature Communications 2015, 6, 6972.

  80. Chaohua Zhang, Shuli Zhao, Chuanhong Jin, Ai Leen Koh, Yu Zhou, Weigao Xu, Qiucheng Li, Qihua Xiong, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Direct growth of large-area graphene and boron nitride heterostructures by a co-segregation method. Nature Communications 2015, 6, 6519.

  79. Yunfan Guo, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. A Roadmap for Controlled Production of Topological Insulator Nanostructures and Thin films. Small 2015, 11, 3290-3305. (Invited Review)

  78. Shuli Zhao, Huan Wang, Yu Zhou, Lei Liao, Ying Jiang, Xiao Yang, Guanchu Chen, Min Lin, Yong Wang, Hailin Peng*, and Zhongfan Liu*, Controlled synthesis of single-crystal SnSe nanoplates. Nano Research 2015, 8(1), 288-295.

2014

 1. 77. Yanyuan Zhao, Xin Luo, Jun Zhang, Junxiong Wu, Xuxu Bai, Meixiao Wang, Jinfeng Jia, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Su Ying Quek, and Qihua Xiong*. Interlayer vibrational modes in few-quintuple-layer Bi2Te3 and Bi2Se3 two-dimensional crystals: Raman spectroscopy and first-principles studies. Phys. Rev. B 2014, 90, 245428.

  76. Ke-Ke Bai#, Yu Zhou#, Hong Zheng, Lan Meng, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*, Jia-Cai Nie, Lin He*. Creating One-dimensional Nanoscale Periodic Ripples in a Continuous Mosaic Graphene Monolayer. Phys. Rev. Lett. 2014, 113, 086102.

  75. Lei Liao, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Chemistry Makes Graphene Beyond Graphene. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (35), 12194.

  74. Lin Zhou, Lushan Zhou, Xi Wang, Jingwen Yu, Mingmei Yang, Jianbo Wang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Trifluoromethylation of graphene. APL Materials 2014, 2, 092505.

  73. Yu Zhou†, Kai Yan†, Di Wu, Shuli Zhao, Li Lin, Li Jin, Lei Liao, Huan Wang, Qiang Fu, Xinhe Bao, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Epitaxial Growth of Asymmetrically-Doped Bilayer Graphene for Photocurrent Generation. Small 2014, 10(11), 2245–2250.

  72. Yubing Zhou, Yufeng Nie, Yujing Liu, Kai Yan, Jinhua Hong, Chuanhong Jin, Yu Zhou, Jianbo Yin, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Epitaxy and Photoresponse of Two-dimensional GaSe Crystals on Flexible Transparent Mica Sheets. ACS Nano 2014, 8 (2), 1485–1490.

  71. Weifeng Jin, Zhiwei Gao, Yu Zhou, Bin Yu, Hui Zhang, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Lun Dai*. Novel graphene–oxide–semiconductor nanowire phototransistors. J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 1592.

  70. Chaohua Zhang, Lei Fu, Shuli Zhao, Yu Zhou, Hailin Peng*, and Zhongfan Liu*. Controllable co-segregation synthesis of wafer-scale hexagonal boron nitride thin films. Adv. Mat. 2014, 26, 1776–1781.

  69. Lin Zhou, Liming Zhang, Lei Liao, Mingmei Yang, Qin Xie, Hailin Peng, Zhirong Liu, Zhongfan Liu*. Photochemical Modification of Graphene. Acta Chimica Sinica. 2014, 72 (3), 289-300.

2013

 1. 68. Di Wu, Kai Yan, Yu Zhou, Huan Wang, Li Lin, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Plasmon Enhanced Photothermoelectric Conversion in Chemical Vapor Deposited Graphene p-n Junctions. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135 (30), 10926–10929.

  67. Min Lin, Di Wu, Yu Zhou, Wei Huang, Wei Jiang, Wenshan Zheng, Shuli Zhao, Chuanhong Jin, Yunfan Guo, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Controlled Growth of Atomically Thin In2Se3 Flakes by van der Waals Epitaxy. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13274.

  66. Wenjing Yuan, Yu Zhou, Yingru Li, Chun Li, Hailin Peng, Jin Zhang, Zhongfan Liu, Liming Dai, Gaoquan Shi. The edge- and basal-plane-specific electrochemistry of a single-layer graphene sheet. Scientific Reports 2013, 3, 2248.

  65. Kai Yan; Lei Fu, Hailin Peng, Zhongfan Liu*. Designed CVD Growth of Graphene via Process Engineering. Accounts of Chemical Research 2013, 46(10), 2263.

  64. Yunfan Guo, Mahaya • Aisijiang, Kai Zhang, Wei Jiang, Yulin Chen, Wenshan Zheng, Zehao Song, Jie Cao, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Selective-area van der Waals epitaxy of topological insulator grid nanostructures for broadband transparent flexible electrodes. Advanced Materials 2013, 25, 5959–5964.

  63. Liming Zhang, Jingwen Yu, Mingmei Yang, Qin Xie, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Janus Graphene from Asymmetric Two-Dimensional Chemistry. Nature Communications 2013, 4, 1443.

  62. Liming Zhang†, Lin Zhou†, Mingmei Yang, Zhirong Liu*, Qin Xie*, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Photo-induced Free Radical Modification of Graphene. Small 2013, 9(8), 1134–1143.

  61. Lin Zhou, Lushan Zhou, Mingmei Yang, Di Wu, Lei Liao, Kai Yan, Qin Xie, Zhirong Liu, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Free Radical Reactions in Two Dimensions: a Case Study on Photochlorination of Graphene. Small 2013, 9(8), 1388-1396.

  60. Huan Wang, Yu Zhou, Di Wu, Lei Liao, Shuli Zhao, Hailin Peng *, Zhongfan Liu*. Synthesis of Boron-doped Graphene Monolayer Using the Sole Solid Feedstock by Chemical Vapor Deposition. Small 2013, 9(8), 1316-1320.

  59. Lei Liao, Zehao Song, Yu Zhou, Huan Wang, Qin Xie, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Photo-induced Methylation of Graphene. Small 2013, 9(8), 1348-1352.

  58. David T. Schoen, Hailin Peng, Yi Cui*. CuInSe2 Nanowires from Facile Chemical Transformation of In2Se3 and Their Integration in Single Nanowire Devices. ACS Nano 2013, 7(4), 3205.

  57. S. H. Yao*, B. Zhou*, M. H. Lu*, Z. K. Liu, Y. B. Chen, J. G. Analytis, C. Brüne, W. H. Dang, S.-K. Mo, Z.-X. Shen, I. R. Fisher, L. W. Molenkamp, H. L. Peng, Z. Hussain, and Y. L. Chen. Observing electronic structures on ex-situ grown topological insulator thin films. Phys. Status Solidi RRL 2013, 7, 130–132.

  56. Xiwen Yang, Hailin Peng*, Qin Xie*, Yu Zhou, Zhongfan Liu*. Clean and Efficient Transfer of CVD-grown Graghene by Electrochemical Etching of Metal Substrate. Journal of Electroanalytical Chemistry 2013,688, 243–248.

  55. Zhiwei Gao, Weifeng Jin, Yu Zhou, Yu Dai, Bin Yu, Chu Liu, Wanjin Xu, Yanping Li, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Lun Dai*. Self-powered flexible and transparent photovoltaic detectors based on CdSe nanobelt/graphene Schottky junctions. Nanoscale, 2013, 5, 5576-5581.

2012

 1. 54. Kai Yan, Di Wu, Hailin Peng*, Li Jin, Qiang Fu, Xinhe Bao, Zhongfan Liu*. Modulation-Doped Growth of Mosaic Graphene with Single-Crystalline p-n Junctions for Efficient Photocurrent Generation. Nature Communications 2012, 3, 1280 (doi: 10.1038/ncomms2286).

  53. Hui Li, Jie Cao, Wenshan Zheng, Yulin Chen, Di Wu, Wenhui Dang, Kai Wang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Controlled synthesis of topological insulator nanoplate arrays on mica. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134(14), 6132–6135. Highlight in C&EN.

  52. Hailin Peng*, Wenhui Dang, Jie Cao, Yulin Chen, Di Wu, Wenshan Zheng, Hui Li, Zhi-Xun Shen, Zhongfan Liu. Topological insulator nanostructures for near-infrared transparent flexible electrodes. Nature Chemistry 2012, 4, 281–286. Highlight by Nature Chem., Nature Photon., SLAC News, PhysOrg., R&D Magazine.

  51. Hui Li, Hailin Peng*, Wenhui Dang, Lili Yu, Zhongfan Liu*. Topological insulator nanostructures: materials synthesis, Raman spectroscopy, and transport properties. Frontiers of Physics 2012, 7(2), 208–217. (Invited review)

  50. Hui Li, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Two-dimensional nanostructures and devices of topological insulator, Acta Phys. Chim. Sin., 2012,28 (10): 2423-2435 (Feature article)

  49. Song Liu, Qing Zhao*, Jun Xu, Kai Yan, Hailin Peng, Fuhua Yang, Liping You, Dapeng Yu*. Fast and controllable fabrication of suspended graphene nanopore devices. Nanotechnology 2012, 23, 085301.

2011

 1. 48. Xuelei Liang, Brent A. Sperling, Irene Calizo, Guangjun Cheng, Christina Ann Hacker, Qin Zhang, Yaw Obeng, Kai Yan, Hailin Peng, Qiliang Li, Xiaoxiao Zhu, Hui Yuan, Angela R. Hight Walker, Zhongfan Liu, Lian-mao Peng and Curt A. Richter. Toward Clean and Crackless Transfer of Graphene. ACS Nano, 2011, 5 (11), 9144–9153.

  47. Y.Q. Bie, Y.B Zhou, Z.M. Liao*, K.Yan, S. Liu, Q. Zhao, S. Kumar, H.-C. Wu, G. S. Duesberg, G. L. W. Cross, J. Xu, H. Peng, Z.F. Liu, D. P. Yu*. Site-Specific Transfer-Printing of Individual Graphene Microscale Patterns to Arbitrary Surfaces. Adv. Mater. 2011, 23(34), 3938-3943.

  46. Bo Li, Lin Zhou, Di Wu, Hailin Peng, Kai Yan, Yu Zhou, Zhongfan Liu*. Photochemical Chlorination of Graphene. ACS Nano 2011, 5(7), 5957–5961 (equally contributed).

  45. Desheng Kong, Judy J. Cha, Keji Lai, Hailin Peng, James G. Analytis, Stefan Meister, Yulin Chen, Hai-Jun Zhang, Ian R. Fisher, Zhi-Xun Shen, Yi Cui*. Rapid Surface Oxidation as a Source of Surface Degradation Factor for Bi2Se3. ACS Nano 2011, 5(6), 4698–4703.

  44. Yanfeng Zhang, Teng Gao, Yabo Gao, Shubao Xie, Qingqing Ji, Kai Yan, Hailin Peng, Zhongfan Liu*. Defect-like Structures of Graphene on Copper Foils for Strain Relief Investigated by High-Resolution Scanning Tunneling Microscopy. ACS Nano 2011, 5, 4014–4022.

  43. Kai Yan, Hailin Peng, Yu Zhou, Hui Li, Zhongfan Liu*. Formation of Bilayer Bernal Graphene: Layer-by-layer Epitaxy via Chemical Vapor Deposition. Nano Lett. 2011, 11(3), 1106–1110. (equally contributed)

2010

 1. 42. Wenhui Dang , Hailin Peng, Hui Li, Pu Wang, Zhongfan Liu*. Epitaxial Heterostructures of Ultrathin Topological Insulator Nanoplate and Graphene. Nano Lett. 2010, 10 (8), 2870–2876 (equally contributed).

  41. Desheng Kong, Wenhui Dang, Judy Cha, Hui Li, Stefan Meister, Hailin Peng*, Zhongfan Liu, Yi Cui*.Few-layer Nanoplates of Bi2Se3 and Bi2Te3 with Highly Tunable Chemical Potential. Nano Lett. 2010, 10(6), 2245–2250.

  40. Hailin Peng, Zhongfan Liu*. Organic Charge-Transfer Complexes for STM-Based Thermochemical Hole Burning Memory. Coordination Chemistry Reviews 2010, 254, 1151–1168. (Review)

  39. Judy J. Cha, James R. Williams, Desheng Kong, Stefan Meister, Hailin Peng, Andrew J. Bestwick, Patrick Gallagher, David Goldhaber-Gordon, Yi Cui*. Magnetic Doping and Kondo Effect in Bi2Se3 Nanoribbons. Nano Lett. 2010, 10(3), 1076–1081.

  38. Hailin Peng, Keji Lai, Desheng Kong, Stefan Meister, Yulin Chen, Xiao-Liang Qi, Shou-Cheng Zhang, Zhi-Xun Shen, Yi Cui*. Aharonov-Bohm Interference in Topological Insulator Nanoribbons. Nature Materials 2010, 9(3), 225–229 (equally contributed, Highlighted by Nat. Mater., PhysOrg, Stanford SLAC, etc).

  37. Desheng Kong, Jason C. Randel, Hailin Peng, Judy J. Cha, Stefan Meister, Keji Lai, Yulin Chen, Zhi-Xun Shen, Hari C. Manoharan, Yi Cui*. Topological Insulator Nanowires and Nanoribbons. Nano Lett. 2010, 10(1), 329–333.

2009 and before

 1. 36. Yuan Yang, Chong Xie, Riccardo Ruffo, Hailin Peng, Do Kyung Kim, Yi Cui*. Single Nanorod Devices for Battery Diagnostics: A Case Study on LiMn2O4. Nano Lett. 2009, 9(12), 4109–4114.

  35. David T. Schoen, Hailin Peng, Yi Cui*. Anisotropy of Chemical Transformation from In2Se3 to CuInSe2Nanowires through Solid State Reaction. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131(33), 7973.

  34. David T. Schoen, Stefan Meister, Hailin Peng, Candace Chan, Yuan Yang, Yi Cui*. Phase transformations in one-dimensional materials: applications in electronics and energy sciences. J. Mater. Chem. 2009, 19(33), 5879–5890 (Feature paper).

  33. Hailin Peng, Xiao Feng Zhang, Ray D. Twesten, Yi Cui*. Vacancy Ordering and Lithium Insertion in III2VI3 Nanowires. Nano Research 2009, 2(4), 327–335.

  32. K. Lai, W. Kundhikanjana, Hailin Peng, Yi Cui, M. A. Kelly, Z. X. Shen. Tapping mode microwave impedance microscopy. Rev. Sci. Instrum. 2009, 80, 043707.

  31. Keji Lai, Hailin Peng, Worasom Kundhikanjana, David T. Schoen, Chong Xie, Stefan Meister, Yi Cui, Michael A. Kelly, Zhi-Xun Shen. Nanoscale Electronic Inhomogeneity in In2Se3 Nanoribbons Revealed by Microwave Impedance Microscopy. Nano Lett. 2009, 9(3), 1265-1269 (equally contributed).

  30. Jia Zhu, Hailin Peng, Stephen T. Connor, Yi Cui*. Three-Dimensionally Interconnected Silica Nanotubes Templated from Hyperbranched Nanowires. Small 2009, 5(4), 437–439.

  29. Lifeng Cui, Riccardo Ruffo, Candace K. Chan, Hailin Peng, Yi Cui*. Crystalline-Amorphous Core-Shell Silicon Nanowires for High Capacity and High Current Battery Electrodes. Nano Lett. 2009, 9(1), 491–495.

  28. Hailin Peng, Candace K. Chan, Stefan Meister, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Shape Evolution of Layer-Structured Bismuth Oxychloride Nanostructures via Low-Temperature Chemical Vapor Transport. Chem. Mater. 2009, 21(2), 247–252.

  27. A. F. Marshall, I. A. Goldthorpe, M. Koto, P. C.  McIntyre, J.  Zhu, H. L. Peng, D. M. Barnett, W. D. Nix, Y. Cui. Nanowires for Energy Applications: Fundamental Growth Studies. Microscopy and Microanalysis, 2009, 15, 144-145.

  Before 2009

  26. Do Kyung Kim, P. Muralidharan, Hyun-Wook Lee, Riccardo Ruffo, Yuan Yang, Candace K. Chan, Hailin Peng, Robert A. Huggins, Yi Cui. Spinel LiMn2O4 Nanorods as Li-ion Battery Cathodes. Nano Lett. 2008, 8(11), 3948–3952.

  25. Jin-Hong Park, M. Tada, Pawan Kapur, Jin-Hong Park Hailin Peng, Krishna C. Saraswat. Self-nucleation Free and Dimension Dependent metal-induced Lateral Crystallization of Amorphous Germanium for Single Crystalline Germanium Growth on Insulating Substrate. J. Appl. Phys. 2008, 104, 064501.

  24. Jia Zhu, Hailin Peng, Ann Marshall, David M. Barnett, William D. Nix, Yi Cui*. Formation of Chiral Branched Nanowires by the Eshelby Twist. Nature Nanotech. 2008, 3(8), 477–481. (Cover of the issue)

  23. Hailin Peng, Chunbo Ran, Zhongfan Liu*, Yunze Long, Zheming Wang, Zhengqiang Yu, Haoling Sun, Yongge Wei, Song Gao, Zhaojia Chen, Er-QiangChen. Structure, Physical Properties and Phase Transition of a Quasi-One-Dimensional Organic Semiconductor DBA(TCNQ)2. J. Phys. Chem. C 2008, 112(29), 11001–11006.

  22. Yunze Long, Zhaojia Chen, Hailin Peng, Zhongfan Liu. Anisotropic electrical conductivity, phase transition and thermal hysteresis of a charge-transfer salt dibutylammonium bis-7, 7, 8, 8-tetracyanoquinodimethane DBA(TCNQ)2. Chinese Physics B, 2008, 17(6), 2251–2256.

  21. Wei Zhou, Feng Lin, Liang Ren, Xiaomin Huang, Chunbo Ran, Shuai Ding, Hailin Peng, Zhongfan Liu*. Thermochemical Hole Burning Performance of TCNQ-Based Charge Transfer Complexes with Different Electrical Conductivities. Nanotechnology 2008, 19(23), 235303.

  20. Hailin Peng, Chong Xie, David T. Schoen, Yi Cui*. Large Anisotropy of Electrical Properties in Layer-Structured In2Se3 Nanowires. Nano Lett. 2008, 8(5), 1511–1516.

  19. Xiaoming Huang, Feng Lin, Wei Zhou, Liang Ren, Hailin Peng, Zhongfan Liu. Thermochemical Hole Burning on TEA(TCNQ)2 Single Crystal at Varied Temperatures in UHV System. J. Phys. Chem. C 2008, 112(2), 2004–2007.

  18. Candace K. Chan, Hailin Peng, Gao Liu, Kevin McIlwrath, Xiao Feng Zhang, Robert A. Huggins, Yi Cui*. High-Performance Li Battery Anodes Using Silicon Nanowires. Nature Nanotech. 2008, 3(1), 31–35.

  17. Hailin Peng, Chong Xie, David T. Schoen, Kevin McIlwrath, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Ordered Vacancy Compounds and Nanotube Formation in CuInSe2-CdS Core-Shell Nanowires. Nano Lett. 2007, 7(12), 3734–3738.

  16. Yi Cui, Stefan Meister, Hailin Peng. Phase-Change Nanowires for Non-Volatile Memory. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 2007, 997, 299–304.

  15. Jin-Hong Park, Pawan Kapur, Krishna C. Saraswat, Hailin Peng. A very low Temperature Single Crystal Germanium Growth Process on Insulating Substrate using Ni-induced Lateral Crystallization for Three-Dimensional Integrated Circuits. Appl. Phys. Lett. 2007, 91, 143107.

  14. Jia Zhu, Hailin Peng, Candace K. Chan, Konrad Jarausch, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Hyperbranched Lead Selenide Nanowire Networks. Nano Lett. 2007, 7(4), 1095–1099.

  13. Candace K. Chan, Hailin Peng, Ray D. Westin, Konrad Jarausch, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Fast, Completely Reversible Li Insertion in Vanadium Pentoxide Nanoribbons. Nano Lett. 2007, 7(2), 490–495.

  12. Chunbo Ran, Hailin Peng, Liang Ren, Wei Zhou, Yading Ling, Zhongfan Liu*. Anisotropic Thermochemical Hole Burning Phenomenon on TTF-TCNQ Single Crystal. J. Phys. Chem. C 2007, 111(2), 631–635.

  11. Hailin Peng, Stefan Meister, Candace K. Chan, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Morphology Control of Layer-Structured Gallium Selenide Nanowires. Nano Lett. 2007, 7(1), 199–203.

  10. Hailin Peng, David T. Schoen, Stefan Meister, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Synthesis and Phase Transformation of In2Se3 and CuInSe2 Nanowires. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129(1), 34–35.

  9. Stefan Meister, Hailin Peng, K. McIlwrath, K. Jarausch, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Synthesis and Characterization of Phase-Change Nanowires. Nano Lett. 2006, 6(7), 1514–1517.

  8. Chunbo Ran, Hailin Peng, Wei Zhou, Xuechun Yu, Zhongfan Liu*. Thermochemical Hole Burning on a Series of N-substituted Morpholinium TCNQ Charge Transfer Complexes for Data Storage. J. Phys. Chem. B 2005, 109(47), 22486–22490.

  7. Chun Ye, Guoqiang Xu, Zhenqiang Yu, Jacky W. Y. Lam, Jee Hwan Jang, Hailin Peng, Yingfeng Tu, Zhongfan Liu, Kwangun Jeong, Stephen Z. D. Cheng, Erqiang Chen*, Benzhong Tang*. Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127(21), 7668–7669.

  6. Xuechun Yu, Hailin Peng, Chunbo Ran, Lei Sun, Ran Zhang, Zhongfan Liu*. Scanning Tunneling Microscope-Based Thermochemical Hole Burning on a Series of Charge Transfer Complexes. Appl. Phys. Lett.2005, 86(13), 133105.

  5. Hailin Peng, Zhuo Chen, Lianming Tong, Xuechun Yu, Chunbo Ran, Zhongfan Liu*. Thermochemical Hole Burning on a Triethylammonium Bis-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane Charge-Transfer Complex Using Single-Walled Carbon Nanotube Scanning Tunneling Microscopy Tips. J. Phys. Chem. B 2005, 109(8), 3526–3530.

  4. Hailin Peng, Chunbo Ran, Xuechun Yu, Ran Zhang, Zhongfan Liu*. Scanning Tunneling Microscopy Based Thermochemical Hole Burning on a New Charge-Transfer Complex and Its potential for Data Storage. Adv. Mater. 2005, 17(4), 459–464.

  3. Xuechun Yu, Ran Zhang, Hailin Peng, Chunbo Ran, Yingying Zhang, Zhongfan Liu*. Thermochemical Hole Burning on DPA(TCNQ)2 and MEM(TCNQ)2 Charge Transfer Complexes Using a Scanning Tunneling Microscope. J. Phys. Chem. B 2004, 108(39), 14800–14803.

  2. Xuechun Yu, Hailin Peng, Ran Zhang, Yingying Zhang, Zhongfan Liu*. Influence of Decomposition Temperature on the Threshold Voltage for a Series of Charge Transfer Complexes. Acta Physico-Chimica Sinica 2004, 20(6), 565–568.

  1. Xuechun Yu, Ran Zhang, Hailin Peng, Yingying Zhang, Zhongfan Liu*. The Dependence of Threshold Voltage on Pulse Duration for DPA(TCNQ)2. Acta Physico-Chimica Sinica 2004, 20(6), 561–564.