中文版

English

Home Prof. Gan Research Members Activities Contact
 
Prof.
 
Current Members
   
Graduate students
2015 Zhang Hao
2018
Zhen Liu   Rui Gao
2016(undergraduate)
Zijing Chen
  
  
 

Alumni

Visiting Scholar  Hongfei Han

Postdoctor   Cheng Hao  Colombo Francesca

Graduate students (Ph.D.)

College of Chemistry and Chemical Engineering

  
2014 Zhou ZishuoXu Dan  
2013 Lou Ning  
2012 Li Yanbang  

2011

Liang Sisi  

2010

Xu Liang   

2009

Shi Lijun   Xin Nana   
2008
Huang Huan  2009 Yu Yuming

2007

Zhang Jianxin 

2008

Liu Shuming
2007
Cui Peipei  Dai Zhifei 

2007

Zhang Gang

2006

Yang Dazhi  2006

Zhang Qianyan

2006

Zhang Gaihong  2004 Jia Zhenshan

2005

Yao Jiayao  2003 Hu Xiangqin

2004

Jiang Zhongpin   

2003

Xiao Zuo, Yang Xiaobing   

2002

Wang Fudong   

2001

Huang Shaohua, Zhang Xiang   

1998

Zhang Sheng   

1996

Zhang Wen   

Graduate students (M.Sc.)

Shi Yaru, Tan Haisong, Zhao Yilei

Undergraduate students

Jiang Jianfeng, Su Yang, Jin Shi, Shao Huaiyu, Huang Haidong, Fang Hao, Yao Zhipeng, Zhang Yan, Shang Gao, Li Xiaolei, Qi JI, He Tao, Chen Quan, Wang Dian, Zhang Tong, Huang Xinchen, Zhou Zishuo