2024

214. Dajiang Huang#, Wei Liu#, Yu Zheng, Rui Feng, Zhengqi Chai, Junnian Wei, and Wen-Xiong Zhang*, Nonplanar Aromaticity of Dinuclear Rare-Earth Metallacycles,

 J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 15609–15618. ( #Authors contributed equally)

 https://doi.org/10.1021/jacs.4c04683

 

213. Peifeng Mei, Zibin Ma, Yu Chen, Yue Wu, Wei Hao, Qinghua Fan, and Wen-Xiong Zhang*, Chiral Bisphosphine Ph-BPE Ligand: A Rising Star in Asymmetric Synthesis,

 Chem. Soc. Rev. 2024, XX, XXXXX–XXXXX.

 https://doi.org/10.1039/d3cs00028a

 

212. Zhiqiang Hao, Zhongzhen Wang, Dajiang Huang, Xinlei Huangfu, Xuejing Yang, Junnian Wei, Wei Liu*, and Wen-Xiong Zhang*, Harnessing Redox-Inactive Rare-Earth Metals for Photocatalytic Reductive Coupling of Benzyl Bromides,

 Green Synth. Catal. 2024, 5, XXXXX–XXXXX.

 https://doi.org/10.1016/j.gresc.2024.05.005

 

211. Xinlei Huangfu#, Zhongzhen Wang#, Yu Chen#, Junnian Wei, Wei Liu*, and Wen-Xiong Zhang*, Recent Progress on the Functionalization of White Phosphorus in China,

 Natl. Sci. Rev. 2024, 11, nwae162. ( #Authors contributed equally)

 https://doi.org/10.1093/nsr/nwae162

 

210. Wufeng Chen#, Ni Zhang#, Zhengqi Chai, Junnian Wei, Gen Luo* and Wen-Xiong Zhang*, Rare-Earth-Catalyzed Regiodivergent Hydrosilylation of Aryl Alkenes,

        ACS Catal202414, 5612-5620. ( #Authors contributed equally)

        https://doi.org/10.1021/acscatal.3c05747

 

 

209. Zhengqi Chai, Ze-Jie Lv, Wei Liu, Jinxiao Yang, Junnian Wei, and Wen-Xiong Zhang*, sp2-sp Cross-Carbanion Coupling at a Rare-Earth Center Leading to the Formation of Carbon-Carbon Double Bonds, 

        Inorg. Chem. Front. 202411, 2312-2318.

 https://doi.org/10.1039/d4qi00178h

 

208. Feifei Cao#, Congyu Gao#, Jingxin Zi, Jianfeng Hu, Yong Yang*Wen-Xiong Zhang*, and Hao Zhang*, Palladium-Catalyzed Intramolecular C–H Arylation of Ferrocenyl-Sulfides, Sulfoxide and Its Application in Metal Ion Recognition, 

        Green Synth. Catal. 2024, 5, XXXXX–XXXXX. ( #Authors contributed equally)

 https://doi.org/10.1016/j.gresc.2023.11.011