Schedule Xing Chen Group Meeting Schedule ( Spring 2019 )
Time: 7:30 p.m, Monday.       Location: A 615
 • 02/25

 • Liying Meng      Yuchen Xie      Qitao Song

 • 03/04

 • Zhimin Huang      Yi Hao

 • 03/11

 • Wei Qin      Dr. Bo Cheng

 • 03/18

 • No Grp Mtg

 • 03/25

 • Weiyao Hong      Xinqi Fan

 • 04/01

 • Yifei Du      Ling Gao

 • 04/08

 • Weibing Liu      Ke Qin

 • 04/15

 • De'en Sun       Che Zhang

 • 04/22

 • Jingyang Wang       Yi Liu

 • 04/29

 • No Grp Mtg

 • 05/06

 • Yi Wan       Wei Li

 • 05/13

 • No Grp Mtg

 • 05/20

 • Jie Wu       Pin'ou Lv

 • 05/27

 • Qi Tang      Yilan Guo

 • 06/03

 • Xinyue Zhou      Cong Lei

 • 06/10

 • Hao Zhang       Jing Wang

 • 06/17

 • Undergraduate

All contents © xingchen Grp. All rights reserved. | The Chen Group, 202 ChengFu Road, Beijing 100871, China |Phone: +86-10-62756656 |Last update: May. 10, 2019