Schedule Xing Chen Group Meeting Schedule ( Autumn 2018 )
Time: 1:00 p.m, Sunday.       Location: A 615
 • 09/09

 • Weiyao Hong      Xinqi Fan

 • 09/16

 • Yifei Du      Ling Gao

 • 09/23

 • No grp mtg

 • 09/30

 • No grp mtg

 • 10/07

 • De'en Sun       Che Zhang

 • 10/14

 • No grp mtg

 • 10/21

 • Wei Qin      Yaya Li

 • 10/28

 • Dr. Bo Cheng

 • 11/04

 • Weibing Liu      Ke Qin

 • 11/11

 • Liying Meng      Yi Hao

 • 11/18

 • No grp mtg

 • 11/25

 • Mengting Han      Rongbing Huang

 • 12/02

 • No grp mtg

 • 12/08*

 • Jie Wu       Pin'ou Lv

 • 12/16

 • No grp mtg

 • 12/23

 • Yi Wan       Wei Li

 • 12/30

 • Jingyang Wang       Yi Liu

 • 19/01/06

 • No grp mtg

 • 19/01/13

 • Hao Zhang       Jing Wang

* Time: 9:00 a.m, Saturday.       Location: A717

All contents © xingchen Grp. All rights reserved. | The Chen Group, 202 ChengFu Road, Beijing 100871, China |Phone: +86-10-62756656 |Last update: Jan. 14, 2019