Home Admin login 中 文
General Information
Faculty
Departments
Key Laboratories
Courses
Administrative
Admission
Postdoctoral
Chinese Academy of Sciences Academicians
Alphabetical
Research Areas
Hailin Peng HomeHailin Peng

Hailin Peng

Professor, Physical Chemistry

Tel: +86-10-62750365 /62767984,
Fax: +86-10-62750365
E-mail:hlpengATpku.edu.cn
Research ID: https://www.researchgate.net/profile/Hailin_Peng

Academic Experiences

1996.9-2000.7 B. S. in Chemistry, Jilin University
2000.9-2005.7 Ph. D in Physical Chemistry, Peking University
2005.11-2009.6 Postdoctoral Scholar, Stanford University, USA
2009.6-present Associate Professor, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking university
2014.8-present Professor, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking university

Research fields and interests

We have been working on nanomaterials science and engineering towards the better performance of solar cells, batteries, nanoelectronics, and quantum devices. Currently our research interests have been focused on controlled growth, chemical modifications, heterostructures, and optoelectronic devices of high-mobility two-dimensional materials such as graphene, topological insulator, chalcogenides, and bismuth oxychalcogenides.


Awards

1) National Science Fund for Excellent Young Scholars of China (2012)
2) National Program for Support of Top-Notch Young Professionals (2012)
3) New Century Excellent Talents in University (2011)
4) The Fok Ying-Tong Education Foundation, China (2013)
5) National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China (2015)
6) Small Young Innovator Award (2017)

Selected recent publications

1.     Jinxiong Wu#, Hongtao Yuan#, Mengmeng Meng, Cheng Chen, Yan Sun, Zhuoyu Chen, Wenhui Dang, Congwei Tan, Yujing Liu, Jianbo Yin, Yubing Zhou, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Zhongfan Liu, Yulin Chen, Binghai Yan, Hailin Peng*. High electron mobility and quantum oscillations in non-encapsulated ultrathin semiconducting Bi2O2Se. Nature Nanotechnology 2017, 12, 530.

2.     Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Lu Qiu, Jianing Zhuang, Liang Zhang, Huan Wang, Chongnan Liao, Huading Song, Ruixi Qiao, Peng Gao, Zonghai Hu, Lei Liao, Zhimin Liao, Enge Wang, Dapeng Yu, Feng Ding*, Hailin Peng*, Kaihui Liu*. Ultrafast Growth of Large Single-crystal Graphene Assisted by Continuous Oxygen Supply. Nature Nanotechnology 2016, 11, 930.

3.     Jianbo Yin#, Huan Wang#, Han Peng#, Zhenjun Tan, Lei Liao, Li Lin, Xiao Sun, Ai Leen Koh, Yulin Chen*, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Selectively enhanced photocurrent generation in twisted bilayer graphene with van Hove singularity. Nature Communications 2016, 7, 10699.

4.     Wenshan Zheng#, Tian Xie#, Yu Zhou#, Y. L. Chen, Wei Jiang, Shuli Zhao, Jinxiong Wu, Yumei Jing, Yue Wu, Guanchu Chen, Yunfan Guo, Jianbo Yin, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Patterning two-dimensional chalcogenide crystals of Bi2Se3 and In2Se3 and efficient photodetectors. Nature Communications 2015, 6, 6972.

5.     Chaohua Zhang, Shuli Zhao, Chuanhong Jin, Ai Leen Koh, Yu Zhou, Weigao Xu, Qiucheng Li, Qihua Xiong, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Direct growth of large-area graphene and boron nitride heterostructures by a co-segregation method. Nature Communications 2015, 6, 6519.

6.     Liming Zhang, Jingwen Yu, Mingmei Yang, Qin Xie, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Janus Graphene from Asymmetric Two-Dimensional Chemistry. Nature Communications 2013, 4, 1443.

7.     Hailin Peng*, Wenhui Dang, Jie Cao, Yulin Chen, Di Wu, Wenshan Zheng, Hui Li, Zhi-Xun Shen, Zhongfan Liu. Topological insulator nanostructures for near-infrared transparent flexible electrodes. Nature Chemistry 2012, 4, 281–286.

8.     Kai Yan, Di Wu, Hailin Peng*, Li Jin, Qiang Fu, Xinhe Bao, Zhongfan Liu*. Modulation-Doped Growth of Mosaic Graphene with Single-Crystalline p-n Junctions for Efficient Photocurrent Generation. Nature Communications 2012, 3, 1280.

9.     Hailin Peng, Keji Lai, Desheng Kong, Stefan Meister, Yulin Chen, Xiao-Liang Qi, Shou-Cheng Zhang, Zhi-Xun Shen, Yi Cui*. Aharonov-Bohm Interference in Topological Insulator Nanoribbons. Nature Materials 2010, 9(3), 225–229 (equally contributed).

10.  Jia Zhu, Hailin Peng, Ann Marshall, David M. Barnett, William D. Nix, Yi Cui. Formation of Chiral Branched Nanowires by the Eshelby Twist. Nature Nanotech. 2008, 3(8), 477–481. (Cover of the issue)

11.  Candace K. Chan, Hailin Peng, Gao Liu, Kevin McIlwrath, Xiao Feng Zhang, Robert A. Huggins, Yi Cui. High-Performance Li Battery Anodes Using Silicon Nanowires. Nature Nanotech. 2008, 3(1), 31–35.

12.  Zhenjun Tan#, Yue Wu#, Hao Hong, Jianbo Yin, Jincan Zhang, Li Lin, Mingzhan Wang, Xiao Sun, Luzhao Sun, Yucheng Huang, Kaihui Liu, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Two-Dimensional (C4H9NH3)2PbBr4 Perovskite Crystals for High-Performance Photodetector. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16612−16615.

13.  Xu Zhou#, Jingxin Chen#, Yubing Zhou#, Ting Cao, Hao Hong, Zhimin Liao, Shiwei Wu*, Hailin Peng*, Kaihui Liu*, Dapeng Yu. Strong Second-Harmonic Generation in Atomic Layered GaSe. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137(25), 7994–7997.

14.  Lei Liao, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Chemistry Makes Graphene Beyond Graphene. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (35), 12194.

15.  Di Wu, Kai Yan, Yu Zhou, Huan Wang, Li Lin, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Plasmon Enhanced Photothermoelectric Conversion in Chemical Vapor Deposited Graphene p-n Junctions. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135 (30), 10926–10929.

16.  Min Lin, Di Wu, Yu Zhou, Wei Huang, Wei Jiang, Wenshan Zheng, Shuli Zhao, Chuanhong Jin, Yunfan Guo, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Controlled Growth of Atomically Thin In2Se3 Flakes by van der Waals Epitaxy. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13274.

17.  Hui Li, Jie Cao, Wenshan Zheng, Yulin Chen, Di Wu, Wenhui Dang, Kai Wang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Controlled synthesis of topological insulator nanoplate arrays on mica. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134(14), 6132–6135. Highlight in C&EN.

18.  Ke-Ke Bai#, Yu Zhou#, Hong Zheng, Lan Meng, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*, Jia-Cai Nie, Lin He*. Creating One-dimensional Nanoscale Periodic Ripples in a Continuous Mosaic Graphene Monolayer. Phys. Rev. Lett. 2014, 113, 086102.

19.  Yu Zhou, Di Wu, Yihan Zhu, Yujin Cho, Qing He, Xiao Yang, Kevin Herrera, Zhaodong Chu, Yu Han, Michael C. Downer, Hailin Peng*, Keji Lai*. Out-of-plane Piezoelectricity and Ferroelectricity in Layered a-In2Se3 Nanoflakes. Nano Letters 2017, in press.

20.  Jinxiong Wu#, Congwei Tan#, Zhenjun Tan, Yujing Liu, Jianbo Yin, Wenhui Dang, Mingzhan Wang, Hailin Peng*. Controlled Synthesis of High-Mobility Atomically Thin Bismuth Oxyselenide Crystals. Nano Letters 2017, 17(5), 3021–3026.

21.  Liurong Shi, Chunlei Pang, Shulin Chen, Mingzhan Wang, Kexin Wang, Zhenjun Tan, Peng Gao, Jianguo Ren, Youyuan Huang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Vertical Graphene Growth on SiO Microparticles for Stable Lithium Ion Battery Anodes. Nano Letters 2017, 17(6), 3681–3687.

22.  Li Lin#, Xiang Xu#, Jianbo Yin, Jingyu Sun, Zhenjun Tan, Ai Leen Koh, Huan Wang, Hailin Peng*, Yulin Chen*, Zhongfan Liu*. Tuning chemical potential difference across alternately doped graphene p-n junctions for high-efficiency photodetection. Nano Letters 2016, 16(7), 4094.

23.  Yubing Zhou, Bing Deng, Yu Zhou, Xibiao Ren, Jianbo Yin, Chuanhong Jin, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Low-temperature growth of two-dimensional layered chalcogenide crystals on liquid. Nano Letters 2016, 6(3), 2103.

24.  Huaying Ren#, Miao Tang#, Baolu Guan#, Kexin Wang, Jiawei Yang, Feifan Wang, Mingzhan Wang, Jingyuan Shan, Zhaolong Chen, Di Wei, Hailin Peng,* and Zhongfan Liu*. Hierarchical Graphene Foam for Efficient Omnidirectional Solar–Thermal Energy Conversion. Advanced Materials 2017, 1702590.

25.  Jincan Zhang, Li Lin, Luzhao Sun, Yucheng Huang, Ai Leen Koh, Wenhui Dang, Jianbo Yin, Mingzhan Wang, Congwei Tan, Tianran Li, Zhenjun Tan, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Clean Transfer of Large Graphene Single Crystals for High-intactness Suspended Membranes and Liquid Cells. Advanced Materials 2017, 29(26), 1700639.

26.  Huan Wang, Xiaozhi Xu, Jiayu Li, Li Lin, Luzhao Sun, Xiao Sun, Shuli Zhao, Congwei Tan, Cheng Chen, Wenhui Dang, Huaying Ren, Jincan Zhang, Bing Deng, Ai Leen Koh, Lei Liao, Ning Kang, Yulin Chen, Hongqi Xu, Feng Ding, Kaihui Liu, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Surface monocrystallization of copper foil for fast growth of large single-crystal graphene under molecular flow. Advanced Materials 2016, 28, 8968.

27.  Li Lin, Luzhao Sun, Jingyu Sun, Jincan Zhang, Ai Leen Koh, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Rapid growth of large single-crystalline graphene via second passivation and multistage tailored carbon supply. Advanced Materials 2016, 28, 4671-4677.

28.  Yao Guo#, Jianbo Yin#, Xianlong Wei, Zhenjun Tan, Jiapei Shu, Bo Liu, Yi Zeng, Song  Gao, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*, Qing Chen*. Edge states induced severe disruption to the band alignment of thickness modulated molybdenum sulfide junctions. Advanced Electronic Materials 2016, 1600048.

29.  Mingzhan Wang, Jinxiong Wu, Li Lin, Yujing Liu, Bing Deng, Yunfan Guo, Yuanwei Lin, Tian Xie, Wenhui Dang, Yubing Zhou, and Hailin Peng*. Chemically Engineered Substrates for Patternable Growth of Two-Dimensional Chalcogenide Crystals. ACS Nano 2016, 10, 10317.

30.  Zhenjun Tan#, Jianbo Yin#, Cheng Chen#, Huan Wang, Li Lin, Luzhao Sun, Jinxiong Wu, Xiao Sun, Haifeng Yang, Yulin Chen, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Building Large-domain Twisted Bilayer Graphene with van Hove Singularity. ACS Nano 2016, 10(7), 6725.

31.  Li Lin#, Jiayu Li#, Huaying Ren, Ai Leen Koh, Ning Kang, Hailin Peng*, Hongqi Xu*, Zhongfan Liu*. Surface engineering of copper foils for growing centimeter-sized single crystalline graphene. ACS Nano 2016, 10(2), 2922–2929.

32.  Li Lin, Lei Liao, Jianbo Yin, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Building graphene p–n junctions for next-generation photodetection. Nano Today 2015, 10, 701-716.

33.  B. N. Chandrashekar#, Bing Deng#, Smitha A S, Yubin Chen, Congwei Tan, Haixia Zhang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Roll-to-Roll Green Transfer of CVD Graphene onto Plastic for Transparent and Flexible Triboelectric Nanogenerator. Advanced Materials 2015, 27(35), 5210.

34.  Lei Liao, Huan Wang, Han Peng, Jianbo Yin, Jinying Wang, Ai Leen Koh, Yulin Chen, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Van Hove Singularity Enhanced Photochemical Reactivity of Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters 2015, 15 (8), 5585–5589.

35.  Yunfan Guo, Li Lin, Shuli Zhao, Bing Deng, Hongliang Chen, Bangjun Ma, Jinxiong Wu, Jianbo Yin, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. 2D Hybrid Nanostructured Dirac Materials for Broadband Transparent Electrodes. Advanced Materials 2015, 27, 4315–4321.

36.  Bing Deng#, Po-Chun Hsu#, Guanchu Chen, B. N. Chandrashekar, Lei Liao, Zhawulie Ayitimuda, Jinxiong Wu, Yunfan Guo, Li Lin, Yu Zhou, Mahaya Aisijiang, Qin Xie, Yi Cui*, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Roll-to-roll encapsulation of metal nanowires between graphene and plastic substrate for high-performance flexible transparent electrodes. Nano Letters 2015, 15, 4206–4213.

37.  Yunfan Guo, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. A Roadmap for Controlled Production of Topological Insulator Nanostructures and Thin films. Small 2015, 11, 3290-3305.

38.  Shuli Zhao, Huan Wang, Yu Zhou, Lei Liao, Ying Jiang, Xiao Yang, Guanchu Chen, Min Lin, Yong Wang, Hailin Peng*, and Zhongfan Liu*, Controlled synthesis of single-crystal SnSe nanoplates. Nano Research 2015, 8(1), 288-295.

39.  Yubing Zhou, Yufeng Nie, Yujing Liu, Kai Yan, Jinhua Hong, Chuanhong Jin, Yu Zhou, Jianbo Yin, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Epitaxy and Photoresponse of Two-dimensional GaSe Crystals on Flexible Transparent Mica Sheets. ACS Nano 2014, 8 (2), 1485–1490.

40.  Chaohua Zhang, Lei Fu, Shuli Zhao, Yu Zhou, Hailin Peng*, and Zhongfan Liu*. Controllable co-segregation synthesis of wafer-scale hexagonal boron nitride thin films. Advanced Materials 2014, 26, 1776.

41.  Kai Yan; Lei Fu, Hailin Peng, Zhongfan Liu. Designed CVD Growth of Graphene via Process Engineering. Accounts of Chemical Research 2013, 46(10), 2263.

42.  Yunfan Guo, Mahaya • Aisijiang, Kai Zhang, Wei Jiang, Yulin Chen, Wenshan Zheng, Zehao Song, Jie Cao, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Selective-area van der Waals epitaxy of topological insulator grid nanostructures for broadband transparent flexible electrodes. Advanced Materials 2013, 25, 5959–5964.

43.  Bo Li, Lin Zhou, Di Wu, Hailin Peng, Kai Yan, Yu Zhou, Zhongfan Liu*. Photochemical Chlorination of Graphene. ACS Nano 2011, 5(7), 5957–5961 (equally contributed).

44.  Kai Yan, Hailin Peng, Yu Zhou, Hui Li, Zhongfan Liu*. Formation of Bilayer Bernal Graphene: Layer-by-layer Epitaxy via Chemical Vapor Deposition. Nano Lett. 2011, 11(3), 1106–1110. (equally contributed)

45.  Wenhui Dang, Hailin Peng, Hui Li, Pu Wang, Zhongfan Liu*. Epitaxial Heterostructures of Ultrathin Topological Insulator Nanoplate and Graphene. Nano Lett. 2010, 10 (8), 2870–2876 (equally contributed).

46.  Desheng Kong, Wenhui Dang, Judy Cha, Hui Li, Stefan Meister, Hailin Peng*, Zhongfan Liu, Yi Cui*. Few-layer Nanoplates of Bi2Se3 and Bi2Te3 with Highly Tunable Chemical Potential. Nano Lett. 2010, 10(6), 2245–2250.

47.  Hailin Peng, Zhongfan Liu*. Organic Charge-Transfer Complexes for STM-Based Thermochemical Hole Burning Memory. Coordination Chemistry Reviews 2010, 254, 1151–1168. (Review)

48.  Hailin Peng, Chong Xie, David T. Schoen, Yi Cui*. Large Anisotropy of Electrical Properties in Layer-Structured In2Se3 Nanowires. Nano Lett. 2008, 8(5), 1511–1516.

49.  Hailin Peng, Chong Xie, David T. Schoen, Kevin McIlwrath, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Ordered Vacancy Compounds and Nanotube Formation in CuInSe2-CdS Core-Shell Nanowires.

50.  Hailin Peng, Stefan Meister, Candace K. Chan, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Morphology Control of Layer-Structured Gallium Selenide Nanowires. Nano Lett. 2007, 7(1), 199–203.

51.  Hailin Peng, David T. Schoen, Stefan Meister, Xiao Feng Zhang, Yi Cui*. Synthesis and Phase Transformation of In2Se3 and CuInSe2 Nanowires. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129(1), 34–35.

52.  Hailin Peng, Chunbo Ran, Xuechun Yu, Ran Zhang, Zhongfan Liu*. Scanning Tunneling Microscopy Based Thermochemical Hole Burning on a New Charge-Transfer Complex and Its potential for Data Storage. Advanced Materials 2005, 17(4), 459–464.

 

Please see Hailin Peng's personal page via link below: /cnc/en/zxcy/jy/253317.shtml


© CopyRight College of Chemistry and Molecular Engineering [Contact Us] [Map] Powered By SiteEngine