首页 > People > Faculty
Faculty

Hailin Peng

Hailin Peng

Hailin Peng

Professor of Chemistry

College of Chemistry and Molecular Engineering
Peking University
202 Chengfu Road, RM A411, Haidian District
Beijing 100871, P. R. China
Phone: +86-10-6276-7984; Fax: +86-10-62757157
Email: hlpeng@pku.edu.cn
 

Academic experiences

1996.9-2000.7 B. S. in Chemistry, Jilin University
2000.9-2005.7 Ph. D in Physical Chemistry, Peking University
2005.11-2009.6 Postdoctoral Scholar, Stanford University, USA
2009.6-2014.7 Associate Professor, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University
2014.8-present, Professor, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University

 

Research fields and interests

We are working on nanomaterials science and engineering towards the better performance of nanoelectronics, quantum devices, solar cells, and batteries. Currently, our research interests have been focused on:

1) Controlled growth, chemical modifications, heterostructures and optoelectronic devices of two-dimensional materials such as graphene, topological insulator, and 2D semiconducting crystals (BOX: Bi2O2X, X = S, Se, Te, ...);
2) Synthesis and optoelectronic devices of novel two-dimensional crystals and their hybrid materials.

Awards
1) National Science Fund for Excellent Young Scholars of China (2012)
2) National Program for Support of Top-Notch Young Professionals (2012)
3) New Century Excellent Talents in University (2011)
4) The Fok Ying-Tong Education Foundation, China (2013)
5) National Science Fund for Outstanding Young Scholars of China (2015)
 

Publications

2017

123. Liurong Shi, Chunlei Pang, Shulin Chen, Mingzhan Wang, Kexin Wang, Zhenjun Tan, Peng Gao, Jianguo Ren, Youyuan Huang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Vertical Graphene Growth on SiO Microparticles for Stable Lithium Ion Battery Anodes. Nano Letters 2017, in press.

122. Jiayu Li#, Li Lin#, Dingran Rui, Qiucheng Li, Jincan Zhang, Ning Kang*, Yanfeng Zhang, Hailin Peng, Zhongfan Liu*, Hongqi Xu*. Electron-hole symmetry breaking in charge transport in graphitic nitrogen-doped graphene. ACS Nano 2017, in press.

121. Fangfang Cui, Xiaobo Li, Qingliang Feng, Jianbo Yin, Lin Zhou, Dongyan Liu, Kaiqiang Liu, Xuexia He, Xing Liang, Shengzhong Liu, Zhibin Lei, Zonghuai Liu, Hailin Peng, Jin Zhang, Jing Kong, Hua Xu*. Epitaxial growth of large-area and highly crystalline anisotropic ReSe2 atomic layer. Nano Research 2017, in press.

120. Bowen Du, Li Lin, Wei Liu, Shuai Zu, Ying Yu, Ziwei Li, Yimin Kang, Hailin Peng, Xing Zhu, Zheyu Fang*. Plasmonic hot electron tunneling photodetection in vertical Au-graphene hybrid nanostructures. Laser Photonics Rev. 2017, 11, 1600148.

119. Yujing Liu, Jianbo Yin, Zhenjun Tan, Mingzhan Wang, Jinxiong Wu, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Electrical and Photoresponse Properties of Inversion Asymmetric Topological Insulator BiTeCl Nanoplates. ChemNanoMat. 2017, in press.

118. Jincan Zhang, Li Lin, Luzhao Sun, Yucheng Huang, Ai Leen Koh, Wenhui Dang, Jianbo Yin, Mingzhan Wang, Congwei Tan, Tianran Li, Zhenjun Tan, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Clean Transfer of Large Graphene Single Crystals for High-intactness Suspended Membranes and Liquid Cells. Advanced Materials 2017, in press.

117. Wei Zhao, Bingyu Xia, Li Lin, Xiaoyang Xiao, Peng Liu*, Xiaoyang Lin, Hailin Peng, Yuanmin Zhu, Rong Yu, Peng Lei, Jiangtao Wang, Lina Zhang, Yong Xu, Mingwen Zhao, Lianmao Peng, Qunqing Li, Wenhui Duan, Zhongfan Liu, Shoushan Fan, Kaili Jiang*. Low energy transmission electron diffraction and imaging of large-area graphene and adsorbates on it. Science Advances 2017, in press.

116. Jinxiong Wu#, Congwei Tan#, Zhenjun Tan, Yujing Liu, Jianbo Yin, Wenhui Dang, Mingzhan Wang, Hailin Peng*. Controlled Synthesis of High-Mobility Atomically Thin Bismuth Oxyselenide Crystals. Nano Letters 2017, in press.

115. Jinxiong Wu#, Hongtao Yuan#, Mengmeng Meng, Cheng Chen, Yan Sun, Zhuoyu Chen, Wenhui Dang, Congwei Tan, Yujing Liu, Jianbo Yin, Yubing Zhou, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Zhongfan Liu, Yulin Chen, Binghai Yan, Hailin Peng*. High electron mobility and quantum oscillations in non-encapsulated ultrathin semiconducting Bi2O2Se. Nature Nanotech. 2017, in press.

114. Huaying Ren, Huan Wang, Li Lin, Miao Tang, Shuli Zhao, Bing Deng, Manish Kumar Priydarshi, Jincan Zhang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Rapid Growth of Angle Confined Large-domain Graphene Bicrystals. Nano Research 2017, in press.

113. Yujing Liu, Min Tang, Mengmeng Meng, Mingzhan Wang, Jinxiong Wu, Jianbo Yin, Yubing Zhou, Yunfan Guo, Congwei Tan, Wenhui Dang, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Yong Wang, and Hailin Peng*. Epitaxial Growth of Ternary Topological Insulator Bi2Te2Se 2D Crystals on Mica. Small 2017, in press.

112. Han Peng, Niels B. M. Schröter, Jianbo Yin, Huan Wang, Ting-Fung Chung, Haifeng Yang, Sandy Ekahana, Zhongkai Liu, Juan Jiang, Lexian Yang, Teng Zhang, Cheng Chen, Heng Ni, Alexey Barinov, Yong P. Chen, Zhongfan Liu, Hailin Peng, Yulin Chen*. Substrate Doping Effect and Unusually Large Angle van Hove Singularity Evolution in Twisted Bi- and Multilayer Graphene. Advanced Materials 2017, accepted.

111. Jichen Dong, Huan Wang, Hailing Peng, Zhongfan Liu, Kaili Zhang*, Feng Ding*. Formation Mechanism of Overlapping Grain Boundaries in Graphene Chemical Vapor Deposition Growth. Chemical Science 2017, 8, 2209.

2016

110. Jiang-Bin Wu, Huan Wang, Xiao-Li Li, Hailin Peng, Ping-Heng Tan*, Raman spectroscopic characterization of stacking configuration and interlayer coupling of twisted multilayer graphene grown by chemical vapor deposition. Carbon 2016, 110, 225-231.

109. Zhenjun Tan#, Yue Wu#, Hao Hong, Jianbo Yin; Jincan Zhang; Li Lin; Mingzhan Wang; Xiao Sun, Luzhao Sun; Yucheng Huang; Kaihui Liu; Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Two-Dimensional (C4H9NH3)2PbBr4 Perovskite Crystals for High-Performance Photodetector. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16612−16615.

108. Ke Chen, Cong Li, Liurong Shi, Teng Gao, Xiuju Song, Alicja Bachmatiuk, Zhiyu Zou, Bing Deng, Qingqing Ji, Donglin Ma, Hailin Peng, Zuliang Du, Mark Rümmeli, Yanfeng Zhang*, Zhongfan Liu*. Growing three-dimensional biomorphic graphene powders using naturally abundant diatomite templates towards high solution processability. Nature Communications 2016, 7, 13440.

107. Siyuan Zhao; Xiaojun Liu, Zheng Xu, Huaying Ren, Bing Deng, Miao Tang, Linlin Lu, Xuefeng Fu; Hailin Peng, Zhongfan Liu, Xiaojie Duan*. Graphene Encapsulated Copper Microwires as Highly MRI Compatible Neural Electrodes. Nano Letters 2016, 16,7731.

106. Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Lu Qiu, Jianing Zhuang, Liang Zhang, Huan Wang, Chongnan Liao, Huading Song, Ruixi Qiao, Peng Gao, Zonghai Hu, Lei Liao, Zhimin Liao, Enge Wang, Dapeng Yu, Feng Ding*, Hailin Peng*, Kaihui Liu*. Ultrafast Growth of Large Single-crystal Graphene Assisted by Continuous Oxygen Supply. Nature Nanotechnology 2016, 11, 930.

105. Mingzhan Wang, Jinxiong Wu, Li Lin, Yujing Liu, Bing Deng, Yunfan Guo, Yuanwei Lin, Tian Xie, Wenhui Dang, Yubing Zhou, Hailin Peng*. Chemically Engineered Substrates for Patternable Growth of Two-Dimensional Chalcogenide Crystals. ACS Nano 2016, 10, 10317.

104. Huan Wang, Xiaozhi Xu, Jiayu Li, Li Lin, Luzhao Sun, Xiao Sun, Shuli Zhao,  Congwei Tan, Cheng Chen, Wenhui Dang, Huaying Ren, Jincan Zhang, Bing Deng, Ai Leen Koh, Lei Liao, Ning Kang, Yulin Chen, Hongqi Xu, Feng Ding, Kaihui Liu, Hailin Peng*, and Zhongfan Liu*. Surface monocrystallization of copper foil for fast growth of large single-crystal graphene under molecular flow. Advanced Materials 2016, 28, 8968.

103. Li Lin#, Xiang Xu#, Jianbo Yin, Jingyu Sun, Zhenjun Tan, Ai Leen Koh, Huan Wang, Hailin Peng*, Yulin Chen*, Zhongfan Liu*. Tuning chemical potential difference across alternately doped graphene p-n junctions for high-efficiency photodetection. Nano Letters 2016, 16(7), 4094.

102. Yao Guo#, Jianbo Yin#, Xianlong Wei, Zhenjun Tan, Jiapei Shu, Bo Liu, Yi Zeng, Song  Gao, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*, Qing Chen*. Edge states induced severe disruption to the band alignment of thickness modulated molybdenum sulfide junctions. Advanced Electronic Materials 2016, 1600048.

101. J. Du, J. Y. Li, N. Kang*, Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, H. Q. Xu*. Probe of local impurity states by bend resistance measurement in graphene cross junctions. Nanotechnology 2016, 27, 245204.

100. Zhenjun Tan#, Jianbo Yin#, Cheng Chen#, Huan Wang, Li Lin, Luzhao Sun, Jinxiong Wu, Xiao Sun, Haifeng Yang, Yulin Chen, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Building Large-domain Twisted Bilayer Graphene with van Hove Singularity. ACS Nano 2016, 10(7), 6725.

99. Li Lin, Luzhao Sun, Jingyu Sun, Jincan Zhang, Ai Leen Koh, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Rapid growth of large single-crystalline graphene via second passivation and multistage tailored carbon supply. Advanced Materials 2016, 28, 4671-4677.

98. Ya Huang, Suiyang Liao, Jie Ren, Bilal Khalid, Hailin Peng, Hui Wu*. A transparent, conducting tape for flexible electronics. Nano Research 2016, 9, 917.

97. Yubing Zhou, Bing Deng, Yu Zhou, Xibiao Ren, Jianbo Yin, Chuanhong Jin, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Low-temperature growth of two-dimensional layered chalcogenide crystals on liquid. Nano Letters 2016, 6(3), 2103.

96. Chen Zhao#, Bing Deng#, Guanchu Chen, Bo Lei, Hong Hua, Hailin Peng*, Zhimin Yan*. Large-area chemical vapor deposition-grown monolayer graphene-wrapped silver nanowires for broad-spectrum and robust antimicrobial coating. Nano Research 2016, 9, 963-973.

95. Jianbo Yin#, Huan Wang#, Han Peng#, Zhenjun Tan, Lei Liao, Li Lin, Xiao Sun, Ai Leen Koh, Yulin Chen*, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Selectively enhanced photocurrent generation in twisted bilayer graphene with van Hove singularity. Nature Communications 2016, 7, 10699.

94. Li Lin#, Jiayu Li#, Huaying Ren, Ai Leen Koh, Ning Kang, Hailin Peng*, Hongqi Xu*, Zhongfan Liu*. Surface engineering of copper foils for growing centimeter-sized single crystalline graphene. ACS Nano 2016, 10(2), 2922–2929.

93. Yumei Jing, Shaoyun Huang,* Kai Zhang, Jinxiong Wu, Yunfan Guo, Hailin Peng, Zhongfan Liu, H. Q. Xu*. Weak antilocalization and electron-electron interaction in coupled multiple-channel transport in a Bi2Se3 thin film. Nanoscale 2016, 8, 1879.

2015

92. Di Wu, Alexander J. Pak, Yingnan Liu, Yu Zhou, Xiaoyu Wu, Yihan Zhu, Min Lin, Yu Han, Yuan Ren, Hailin Peng, Yu-Hao Tsai, Gyeong S. Hwang*, Keji Lai*. Thickness-Dependent Dielectric Constant of Few-Layer In2Se3 Nanoflakes. Nano Lett. 2015, 15(12), 8136–8140.

91. Li Lin, Lei Liao, Jianbo Yin, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Building graphene p–n junctions for next-generation photodetection. Nano Today 2015, 10, 701-716. (Invited review)

90. Feifan Wang, Qi Li*, Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Dongsheng Xu*. Monodisperse Copper Chalcogenide Nanocrystals: Controllable Synthesis and the Pinning of Plasmonic Resonance Absorption. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137(37), 12006.

89. Hailin Peng, Two-Dimensional Materials Beyond Graphene: an Emerging Field with Blooming Progress. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 861-862.

88. Jinxiong Wu, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Fluorescence Quenching Effect of Rhodanmine 6G on Two-Dimensional Bi2Se3 Crystals. Acta Chim. Sinica 2015, 73 (9), 944-948.

87. Wenjing Xu, Bing Deng, Enzheng Shi, Shiting Wu, Mingchu Zou, Liusi Yang, Jinquan Wei, Hailin Peng, Anyuan Cao*. Comparison of Nanocarbon-Silicon Solar Cells with Nanotube-Si or Graphene-Si Contact. ACS applied materials & interfaces. 2015, 7 (31), 17088–17094.

86. B. N. Chandrashekar#, Bing Deng#, Smitha A S, Yubin Chen, Congwei Tan, Haixia Zhang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Roll-to-Roll Green Transfer of CVD Graphene onto Plastic for Transparent and Flexible Triboelectric Nanogenerator. Advanced Materials 2015, 27(35), 5210.

85. Lei Liao, Huan Wang, Han Peng, Jianbo Yin, Jinying Wang, Ai Leen Koh, Yulin Chen, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Van Hove Singularity Enhanced Photochemical Reactivity of Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters 2015, 15 (8), 5585–5589.

84. Yunfan Guo, Li Lin, Shuli Zhao, Bing Deng, Hongliang Chen, Bangjun Ma, Jinxiong Wu, Jianbo Yin, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. 2D Hybrid Nanostructured Dirac Materials for Broadband Transparent Electrodes. Advanced Materials 2015, 27, 4315–4321.

83. Xu Zhou#, Jingxin Chen#, Yubing Zhou#, Ting Cao, Hao Hong, Zhimin Liao, Shiwei Wu*, Hailin Peng*, Kaihui Liu*, Dapeng Yu. Strong Second-Harmonic Generation in Atomic Layered GaSe. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137(25), 7994–7997.

82. Bing Deng#, Po-Chun Hsu#, Guanchu Chen, B. N. Chandrashekar, Lei Liao, Zhawulie Ayitimuda, Jinxiong Wu, Yunfan Guo, Li Lin, Yu Zhou, Mahaya Aisijiang, Qin Xie, Yi Cui*, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Roll-to-roll encapsulation of metal nanowires between graphene and plastic substrate for high-performance flexible transparent electrodes. Nano Letters 2015, 15, 4206–4213.

81. Wenshan Zheng, Tian Xie, Yu Zhou, Y. L. Chen, Wei Jiang, Shuli Zhao, Jinxiong Wu, Yumei Jing, Yue Wu, Guanchu Chen, Yunfan Guo, Jianbo Yin, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Zhongfan Liu, Hailin Peng*. Patterning two-dimensional chalcogenide crystals of Bi2Se3 and In2Se3 and efficient photodetectors. Nature Communications 20156, 6972.

80. Chaohua Zhang, Shuli Zhao, Chuanhong Jin, Ai Leen Koh, Yu Zhou, Weigao Xu, Qiucheng Li, Qihua Xiong,Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Direct growth of large-area graphene and boron nitride heterostructures by a co-segregation method. Nature Communications 20156, 6519.

79. Yunfan Guo, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. A Roadmap for Controlled Production of Topological Insulator Nanostructures and Thin films. Small 2015, 11, 3290-3305. (Invited Review)

78. Shuli Zhao, Huan Wang, Yu Zhou, Lei Liao, Ying Jiang, Xiao Yang, Guanchu Chen, Min Lin, Yong Wang,Hailin Peng*, and Zhongfan Liu*, Controlled synthesis of single-crystal SnSe nanoplates. Nano Research 2015, 8(1), 288-295.

2014

77. Yanyuan Zhao, Xin Luo, Jun Zhang, Junxiong Wu, Xuxu Bai, Meixiao Wang, Jinfeng Jia, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Su Ying Quek, and Qihua Xiong*. Interlayer vibrational modes in few-quintuple-layer Bi2Te3 and Bi2Se3 two-dimensional crystals: Raman spectroscopy and first-principles studies. Phys. Rev. B 201490, 245428.

76. Ke-Ke Bai#, Yu Zhou#, Hong Zheng, Lan Meng, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*, Jia-Cai Nie, Lin He*. Creating One-dimensional Nanoscale Periodic Ripples in a Continuous Mosaic Graphene Monolayer. Phys. Rev. Lett. 2014113, 086102.

75. Lei Liao, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Chemistry Makes Graphene Beyond Graphene. J. Am. Chem. Soc. 2014136 (35), 12194.

74. Lin Zhou, Lushan Zhou, Xi Wang, Jingwen Yu, Mingmei Yang, Jianbo Wang, Hailin Peng*& Zhongfan Liu*. Trifluoromethylation of graphene. APL Materials 20142, 092505.

73. Yu Zhou†, Kai Yan†, Di Wu, Shuli Zhao, Li Lin, Li Jin, Lei Liao, Huan Wang, Qiang Fu, Xinhe Bao, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Epitaxial Growth of Asymmetrically-Doped Bilayer Graphene for Photocurrent Generation. Small 2014, 10(11), 2245–2250.

72. Yubing Zhou, Yufeng Nie, Yujing Liu, Kai Yan, Jinhua Hong, Chuanhong Jin, Yu Zhou, Jianbo Yin, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Epitaxy and Photoresponse of Two-dimensional GaSe Crystals on Flexible Transparent Mica Sheets. ACS Nano 20148 (2), 1485–1490.

71. Weifeng Jin, Zhiwei Gao, Yu Zhou, Bin Yu, Hui Zhang, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Lun Dai*. Novel graphene–oxide–semiconductor nanowire phototransistors. J. Mater. Chem. C, 20142, 1592.

70. Chaohua Zhang, Lei Fu, Shuli Zhao, Yu Zhou, Hailin Peng*, and Zhongfan Liu*. Controllable co-segregation synthesis of wafer-scale hexagonal boron nitride thin films. Advanced Materials 201426, 1776–1781.

69. Lin Zhou, Liming Zhang, Lei Liao, Mingmei Yang, Qin Xie, Hailin Peng, Zhirong Liu, Zhongfan Liu*. Photochemical Modification of Graphene. Acta Chimica Sinica. 2014, 72 (3), 289-300.

2013

68. Di Wu, Kai Yan, Yu Zhou, Huan Wang, Li Lin, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Plasmon Enhanced Photothermoelectric Conversion in Chemical Vapor Deposited Graphene p-n Junctions. J. Am. Chem. Soc. 2013135 (30), 10926–10929.

67. Min Lin, Di Wu, Yu Zhou, Wei Huang, Wei Jiang, Wenshan Zheng, Shuli Zhao, Chuanhong Jin, Yunfan Guo, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Controlled Growth of Atomically Thin In2Se3 Flakes by van der Waals Epitaxy. J. Am. Chem. Soc. 2013135, 13274.

66. Wenjing Yuan, Yu Zhou, Yingru Li, Chun Li, Hailin Peng, Jin Zhang, Zhongfan Liu, Liming Dai, Gaoquan Shi. The edge- and basal-plane-specific electrochemistry of a single-layer graphene sheet. Scientific Reports 20133, 2248.

65. Kai Yan; Lei Fu, Hailin Peng, Zhongfan Liu. Designed CVD Growth of Graphene via Process Engineering.Accounts of Chemical Research 201346(10), 2263.

64. Yunfan Guo, Mahaya • Aisijiang, Kai Zhang, Wei Jiang, Yulin Chen, Wenshan Zheng, Zehao Song, Jie Cao, Zhongfan Liu*, Hailin Peng*. Selective-area van der Waals epitaxy of topological insulator grid nanostructures for broadband transparent flexible electrodes. Advanced Materials 201325, 5959–5964.

63. Liming Zhang, Jingwen Yu, Mingmei Yang, Qin Xie, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Janus Graphene from Asymmetric Two-Dimensional Chemistry. Nature Communications 2013, 4, 1443.

62. Liming Zhang†, Lin Zhou†, Mingmei Yang, Zhirong Liu*, Qin Xie*, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Photo-induced Free Radical Modification of Graphene. Small 2013, 9(8), 1134–1143.

61. Lin Zhou, Lushan Zhou, Mingmei Yang, Di Wu, Lei Liao, Kai Yan, Qin Xie, Zhirong Liu, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Free Radical Reactions in Two Dimensions: a Case Study on Photochlorination of Graphene. Small 2013, 9(8), 1388-1396.

60. Huan Wang, Yu Zhou, Di Wu, Lei Liao, Shuli Zhao, Hailin Peng *, Zhongfan Liu*. Synthesis of Boron-doped Graphene Monolayer Using the Sole Solid Feedstock by Chemical Vapor Deposition. Small 2013, 9(8), 1316-1320.

59. Lei Liao, Zehao Song, Yu Zhou, Huan Wang, Qin Xie, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Photo-induced Methylation of Graphene. Small 2013, 9(8), 1348-1352.

58. David T. Schoen, Hailin Peng, Yi Cui*. CuInSe2 Nanowires from Facile Chemical Transformation of In2Se3 and Their Integration in Single Nanowire Devices. ACS Nano 20137(4), 3205.

57. S. H. Yao*, B. Zhou*, M. H. Lu*, Z. K. Liu, Y. B. Chen, J. G. Analytis, C. Brüne, W. H. Dang, S.-K. Mo, Z.-X. Shen, I. R. Fisher, L. W. Molenkamp, H. L. Peng, Z. Hussain, and Y. L. Chen. Observing electronic structures on ex-situ grown topological insulator thin films. Phys. Status Solidi RRL 20137, 130–132.

56. Xiwen Yang, Hailin Peng*, Qin Xie*, Yu Zhou, Zhongfan Liu*. Clean and Efficient Transfer of CVD-grown Graghene by Electrochemical Etching of Metal Substrate. Journal of Electroanalytical Chemistry 2013, 688, 243–248.

55. Zhiwei Gao, Weifeng Jin, Yu Zhou, Yu Dai, Bin Yu, Chu Liu, Wanjin Xu, Yanping Li, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Lun Dai*. Self-powered flexible and transparent photovoltaic detectors based on CdSe nanobelt/graphene Schottky junctions. Nanoscale 20135, 5576-5581.

2012

54. Kai Yan, Di Wu, Hailin Peng*, Li Jin, Qiang Fu, Xinhe Bao, Zhongfan Liu*. Modulation-Doped Growth of Mosaic Graphene with Single-Crystalline p-n Junctions for Efficient Photocurrent Generation. Nature Communications 2012, 3, 1280 (doi: 10.1038/ncomms2286).

53. Hui Li, Jie Cao, Wenshan Zheng, Yulin Chen, Di Wu, Wenhui Dang, Kai Wang, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Controlled synthesis of topological insulator nanoplate arrays on mica. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134(14), 6132–6135Highlight in C&EN.

52. Hailin Peng*, Wenhui Dang, Jie Cao, Yulin Chen, Di Wu, Wenshan Zheng, Hui Li, Zhi-Xun Shen, Zhongfan Liu. Topological insulator nanostructures for near-infrared transparent flexible electrodes. Nature Chemistry 2012, 4, 281–286. Highlight by Nature Chem.Nature Photon.SLAC NewsPhysOrg.R&D Magazine.

51. Hui Li, Hailin Peng*, Wenhui Dang, Lili Yu, Zhongfan Liu*. Topological insulator nanostructures: materials synthesis, Raman spectroscopy, and transport properties. Frontiers of Physics 2012, 7(2), 208–217.(invited review)

50. Hui Li, Hailin Peng*, Zhongfan Liu*. Two-dimensional nanostructures and devices of topological insulator,Acta Phys. Chim. Sin. 2012, 28 (10): 2423-2435 (Feature article)

49. Song Liu, Qing Zhao*, Jun Xu, Kai Yan, Hailin Peng, Fuhua Yang, Liping You, Dapeng Yu*. Fast and controllable fabrication of suspended graphene nanopore devices. Nanotechnology 2012, 23, 085301.

2011

48. Xuelei Liang, Brent A. Sperling, Irene Calizo, Guangjun Cheng, Christina Ann Hacker, Qin Zhang, Yaw Obeng, Kai Yan, Hailin Peng, Qiliang Li, Xiaoxiao Zhu, Hui Yuan, Angela R. Hight Walker, Zhongfan Liu, Lian-mao Peng and Curt A. Richter. Toward Clean and Crackless Transfer of Graphene. ACS Nano 2011, 5 (11), 9144–9153.

47. Y.Q. Bie, Y.B Zhou, Z.M. Liao*, K.Yan, S. Liu, Q. Zhao, S. Kumar, H.-C. Wu, G. S. Duesberg, G. L. W. Cross, J. Xu, H. Peng, Z.F. Liu, D. P. Yu*. Site-Specific Transfer-Printing of Individual Graphene Microscale Patterns to Arbitrary Surfaces. Advanced Materials 2011, 23(34), 3938-3943.

46. Bo Li, Lin Zhou, Di WuHailin Peng, Kai Yan, Yu Zhou, Zhongfan Liu*. Photochemical Chlorination of Graphene. ACS Nano 2011, 5(7), 5957–5961 (equally contributed).

45. Desheng Kong, Judy J. Cha, Keji Lai, Hailin Peng, James G. Analytis, Stefan Meister, Yulin Chen, Hai-Jun Zhang, Ian R. Fisher, Zhi-Xun Shen, Yi Cui*. Rapid Surface Oxidation as a Source of Surface Degradation Factor for Bi2Se3. ACS Nano 2011, 5(6), 4698–4703.

44. Yanfeng Zhang, Teng Gao, Yabo Gao, Shubao Xie, Qingqing Ji, Kai Yan, Hailin Peng, Zhongfan Liu*. Defect-like Structures of Graphene on Copper Foils for Strain Relief Investigated by High-Resolution Scanning Tunneling Microscopy. ACS Nano 2011, 5, 4014–4022.

43. Kai YanHailin Peng, Yu Zhou, Hui Li, Zhongfan Liu*. Formation of Bilayer Bernal Graphene: Layer-by-layer Epitaxy via Chemical Vapor Deposition. Nano Lett. 2011, 11(3), 1106–1110.  (equally contributed)

2010

42. Wenhui Dang Hailin Peng, Hui Li, Pu Wang, Zhongfan Liu. Epitaxial Heterostructures of Ultrathin Topological Insulator Nanoplate and Graphene. Nano Lett. 2010, 10 (8), 2870–2876 (equally contributed).

41. Desheng Kong, Wenhui Dang, Judy Cha, Hui Li, Stefan Meister, Hailin Peng*, Zhongfan Liu, Yi Cui*.Few-layer Nanoplates of Bi2Se3 and Bi2Te3 with Highly Tunable Chemical Potential. Nano Lett. 2010, 10(6), 2245–2250.

40. Hailin Peng, Zhongfan Liu*. Organic Charge-Transfer Complexes for STM-Based Thermochemical Hole Burning Memory. Coordination Chemistry Reviews 2010, 254, 1151–1168. (Review)

39. Judy J. Cha, James R. Williams, Desheng Kong, Stefan Meister, Hailin Peng, Andrew J. Bestwick, Patrick Gallagher, David Goldhaber-Gordon, Yi Cui*. Magnetic Doping and Kondo Effect in Bi2Se3 Nanoribbons. Nano Lett. 2010, 10(3), 1076–1081.

38. Hailin Peng, Keji Lai, Desheng Kong, Stefan Meister, Yulin Chen, Xiao-Liang Qi, Shou-Cheng Zhang, Zhi-Xun Shen, Yi Cui*. Aharonov-Bohm Interference in Topological Insulator Nanoribbons. Nature Materials2010, 9(3), 225–229 (equally contributed, Highlighted by Nat. Mater.PhysOrgStanford SLAC, etc).

37. Desheng Kong, Jason C. Randel, Hailin Peng, Judy J. Cha, Stefan Meister, Keji Lai, Yulin Chen, Zhi-Xun Shen, Hari C. Manoharan, Yi Cui. Topological Insulator Nanowires and Nanoribbons. Nano Lett. 2010, 10(1), 329–333.

2009

36. Yuan Yang, Chong Xie, Riccardo Ruffo, Hailin Peng, Do Kyung Kim, Yi Cui. Single Nanorod Devices for Battery Diagnostics: A Case Study on LiMn2O4Nano Lett. 2009, 9(12), 4109–4114.

35. David T. Schoen, Hailin Peng, Yi Cui. Anisotropy of Chemical Transformation from In2Se3 to CuInSe2Nanowires through Solid State Reaction. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131(33), 7973.

34. David T. Schoen, Stefan Meister, Hailin Peng, Candace Chan, Yuan Yang, Yi Cui. Phase transformations in one-dimensional materials: applications in electronics and energy sciences. J. Mater. Chem. 2009, 19(33), 5879–5890 (Feature paper).

33. Hailin Peng, Xiao Feng Zhang, Ray D. Twesten, Yi Cui. Vacancy Ordering and Lithium Insertion in III2VI3 Nanowires. Nano Research 2009, 2(4), 327–335.

32. K. Lai, W. Kundhikanjana, Hailin Peng, Yi Cui, M. A. Kelly, Z. X. Shen. Tapping mode microwave impedance microscopy. Rev. Sci. Instrum. 2009, 80, 043707.

31. Keji LaiHailin Peng, Worasom Kundhikanjana, David T. Schoen, Chong Xie, Stefan Meister, Yi Cui, Michael A. Kelly, Zhi-Xun Shen. Nanoscale Electronic Inhomogeneity in In2Se3 Nanoribbons Revealed by Microwave Impedance Microscopy. Nano Lett. 2009, 9(3), 1265-1269 (equally contributed).

30. Jia Zhu, Hailin Peng, Stephen T. Connor, Yi Cui. Three-Dimensionally Interconnected Silica Nanotubes Templated from Hyperbranched Nanowires. Small 2009, 5(4), 437–439.

29. Lifeng Cui, Riccardo Ruffo, Candace K. Chan, Hailin Peng, Yi Cui. Crystalline-Amorphous Core-Shell Silicon Nanowires for High Capacity and High Current Battery Electrodes. Nano Lett. 2009, 9(1), 491–495.

28. Hailin Peng, Candace K. Chan, Stefan Meister, Xiao Feng Zhang, Yi Cui. Shape Evolution of Layer-Structured Bismuth Oxychloride Nanostructures via Low-Temperature Chemical Vapor Transport. Chem. Mater. 2009, 21(2), 247–252.

27. A. F. Marshall, I. A. Goldthorpe, M. Koto, P. C.  McIntyre, J.  Zhu, H. L. Peng, D. M. Barnett, W. D. Nix, Y. Cui. Nanowires for Energy Applications: Fundamental Growth Studies. Microscopy and Microanalysis, 2009, 15, 144-145.

Before 2009 

26. Do Kyung Kim, P. Muralidharan, Hyun-Wook Lee, Riccardo Ruffo, Yuan Yang, Candace K. Chan, Hailin Peng, Robert A. Huggins, Yi Cui. Spinel LiMn2O4 Nanorods as Li-ion Battery Cathodes. Nano Lett. 2008,8(11), 3948–3952.

25. Jin-Hong Park, M. Tada, Pawan Kapur, Jin-Hong Park Hailin Peng, Krishna C. Saraswat. Self-nucleation Free and Dimension Dependent metal-induced Lateral Crystallization of Amorphous Germanium for Single Crystalline Germanium Growth on Insulating Substrate. J. Appl. Phys. 2008, 104, 064501.

24. Jia Zhu, Hailin Peng, Ann Marshall, David M. Barnett, William D. Nix, Yi Cui. Formation of Chiral Branched Nanowires by the Eshelby Twist. Nature Nanotech. 2008, 3(8), 477–481. (Cover of the issue)

23. Hailin Peng, Chunbo Ran, Zhongfan Liu, Yunze Long, Zheming Wang, Zhengqiang Yu, Haoling Sun, Yongge Wei, Song Gao, Zhaojia Chen, Er-QiangChen. Structure, Physical Properties and Phase Transition of a Quasi-One-Dimensional Organic Semiconductor DBA(TCNQ)2J. Phys. Chem. C 2008, 112(29), 11001–11006.

22. Yunze Long, Zhaojia Chen, Hailin Peng, Zhongfan Liu. Anisotropic electrical conductivity, phase transition and thermal hysteresis of a charge-transfer salt dibutylammonium bis-7, 7, 8, 8-tetracyanoquinodimethane DBA(TCNQ)2Chinese Physics B, 2008, 17(6), 2251–2256.

21. Wei Zhou, Feng Lin, Liang Ren, Xiaomin Huang, Chunbo Ran, Shuai Ding, Hailin Peng, Zhongfan Liu. Thermochemical Hole Burning Performance of TCNQ-Based Charge Transfer Complexes with Different Electrical Conductivities. Nanotechnology 2008, 19(23), 235303.

20. Hailin Peng, Chong Xie, David T. Schoen, Yi Cui. Large Anisotropy of Electrical Properties in Layer-Structured In2Se3 Nanowires. Nano Lett. 2008, 8(5), 1511–1516.

19. Xiaoming Huang, Feng Lin, Wei Zhou, Liang Ren, Hailin Peng, Zhongfan Liu. Thermochemical Hole Burning on TEA(TCNQ)2 Single Crystal at Varied Temperatures in UHV System. J. Phys. Chem. C 2008,112(2), 2004–2007.

18. Candace K. Chan, Hailin Peng, Gao Liu, Kevin McIlwrath, Xiao Feng Zhang, Robert A. Huggins, Yi Cui. High-Performance Li Battery Anodes Using Silicon Nanowires. Nature Nanotech. 2008, 3(1), 31–35.

17. Hailin Peng, Chong Xie, David T. Schoen, Kevin McIlwrath, Xiao Feng Zhang, Yi Cui. Ordered Vacancy Compounds and Nanotube Formation in CuInSe2-CdS Core-Shell Nanowires. Nano Lett. 2007, 7(12), 3734–3738.

16. Yi Cui, Stefan Meister, Hailin Peng. Phase-Change Nanowires for Non-Volatile Memory. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 2007, 997, 299–304.

15. Jin-Hong Park, Pawan Kapur, Krishna C. Saraswat, Hailin Peng. A very low Temperature Single Crystal Germanium Growth Process on Insulating Substrate using Ni-induced Lateral Crystallization for Three-Dimensional Integrated Circuits. Appl. Phys. Lett. 2007, 91, 143107.

14. Jia Zhu, Hailin Peng, Candace K. Chan, Konrad Jarausch, Xiao Feng Zhang, Yi Cui. Hyperbranched Lead Selenide Nanowire Networks. Nano Lett. 2007, 7(4), 1095–1099.

13. Candace K. Chan, Hailin Peng, Ray D. Westin, Konrad Jarausch, Xiao Feng Zhang, Yi Cui. Fast, Completely Reversible Li Insertion in Vanadium Pentoxide Nanoribbons. Nano Lett. 2007, 7(2), 490–495.

12. Chunbo Ran, Hailin Peng, Liang Ren, Wei Zhou, Yading Ling, Zhongfan Liu. Anisotropic Thermochemical Hole Burning Phenomenon on TTF-TCNQ Single Crystal. J. Phys. Chem. C 2007, 111(2), 631–635.

11. Hailin Peng, Stefan Meister, Candace K. Chan, Xiao Feng Zhang, Yi Cui. Morphology Control of Layer-Structured Gallium Selenide Nanowires. Nano Lett. 2007, 7(1), 199–203.

10. Hailin Peng, David T. Schoen, Stefan Meister, Xiao Feng Zhang, Yi Cui. Synthesis and Phase Transformation of In2Se3 and CuInSe2 Nanowires. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129(1), 34–35.

9. Stefan Meister, Hailin Peng, K. McIlwrath, K. Jarausch, Xiao Feng Zhang, Yi Cui. Synthesis and Characterization of Phase-Change Nanowires. Nano Lett. 2006, 6(7), 1514–1517.

8. Chunbo Ran, Hailin Peng, Wei Zhou, Xuechun Yu, Zhongfan Liu. Thermochemical Hole Burning on a Series of N-substituted Morpholinium TCNQ Charge Transfer Complexes for Data Storage. J. Phys. Chem. B 2005,109(47), 22486–22490.

7. Chun Ye, Guoqiang Xu, Zhenqiang Yu, Jacky W. Y. Lam, Jee Hwan Jang, Hailin Peng, Yingfeng Tu, Zhongfan Liu, Kwangun Jeong, Stephen Z. D. Cheng, Erqiang Chen, Benzhong Tang. Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127(21), 7668–7669.

6. Xuechun Yu, Hailin Peng, Chunbo Ran, Lei Sun, Ran Zhang, Zhongfan Liu. Scanning Tunneling Microscope-Based Thermochemical Hole Burning on a Series of Charge Transfer Complexes. Appl. Phys. Lett.2005, 86(13), 133105.

5. Hailin Peng, Zhuo Chen, Lianming Tong, Xuechun Yu, Chunbo Ran, Zhongfan Liu. Thermochemical Hole Burning on a Triethylammonium Bis-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane Charge-Transfer Complex Using Single-Walled Carbon Nanotube Scanning Tunneling Microscopy Tips. J. Phys. Chem. B 2005, 109(8), 3526–3530.

4. Hailin Peng, Chunbo Ran, Xuechun Yu, Ran Zhang, Zhongfan Liu. Scanning Tunneling Microscopy Based Thermochemical Hole Burning on a New Charge-Transfer Complex and Its potential for Data Storage. Adv. Mater. 2005, 17(4), 459–464.

3. Xuechun Yu, Ran Zhang, Hailin Peng, Chunbo Ran, Yingying Zhang, Zhongfan Liu. Thermochemical Hole Burning on DPA(TCNQ)2 and MEM(TCNQ)2 Charge Transfer Complexes Using a Scanning Tunneling Microscope. J. Phys. Chem. B 2004, 108(39), 14800–14803.

2. Xuechun Yu, Hailin Peng, Ran Zhang, Yingying Zhang, Zhongfan Liu. Influence of Decomposition Temperature on the Threshold Voltage for a Series of Charge Transfer Complexes. Acta Physico-Chimica Sinica 200420(6), 565–568.

1. Xuechun Yu, Ran Zhang, Hailin Peng, Yingying Zhang, Zhongfan Liu. The Dependence of Threshold Voltage on Pulse Duration for DPA(TCNQ)2. Acta Physico-Chimica Sinica 2004, 20(6), 561–564.

© Copyright 2014 Center for Nanochemistry, Peking University. All Rights Reserved. 202 Chengfu Road, Haidian District, Beijing, China 100871 Tel & Fax: +86-10-62757157
Last updated:4-8-2013 Access Statistics: